fbpx

Små vinster eller stora förluster

De flesta godstågsbolagen i Sverige redovisar mycket blygsamma vinster eller ordentliga förluster. Bristen på kapital försvårar anskaffningen av nya lok och vagnar och en effektivisering av transporterna.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 11 november 2020


FOTO: KASPER DUDZIK
Växlingsarbete i Stenungsund  med T44 273 i mars 2011.

 

”För de politiska ambitionerna att öka mängden gods på järnväg är det oroväckande att det tycks vara svårt för företagen att tjäna pengar på sin verksamhet”, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

”Få godstågsföretag har möjlighet att satsa när lönsamheten hänger på en skör tråd. Samtidigt riskerar järnvägsföretag att slås ut när de inte kan tjäna pengar på sin verksamhet.”

Green Cargo, ägt av svenska staten och Sveriges största godstågsbolag, redovisade förra året ett resultat efter finansiella poster på -129 miljoner kronor och 2018 en förlust på 179 Mkr.  Nettoomsättningen var 4 096 Mkr respektive 4 208 Mkr.

I siffrorna ingår det norska dotterbolaget Green Cargo Norge AS som 2019 hade en nettoomsättning på 253 miljoner norska kronor och redovisade en förlust på 11 MNOK vilket dock var en klar förbättring jämfört med föregående år då förlusten var 33 MNOK.

Green Cargo AB har under åren tillskjutit 132 MNOK. av den summan har Green Cargo Norge AS förbrukat 127 MNOK genom förluster sedan start.

Hector Rail, Sveriges näst största godstågbolag numera ägt av det brittiska investmentbolaget Ancala, redovisade ett resultat efter finansiella poster på -120 Mkr förra året. 2018 var betydligt värre, förlusten blev då 252 Mkr. Nettoomsättningen var 943 Mkr respektive 898 Mkr.

CargoNet AS ägs av statliga norska Vygruppen. Bolaget hade en omsättning på 1 020 miljoner norska kronor 2019 och 1 009 MNOK året innan. Resultaten efter finansiella poster blev 83,6 MNOK 2019 och -101,6 MNOK 2018.

Det kraftigt förbättrade resultatet beror på en uppskrivning av värdet på det svenska dotterbolaget CargoNet AB med 100 MNOK. CargoNet AB bedriver inte någon verksamhet men har en betydande kapitalbehållning.

Utan denna uppskrivning skulle resultatet för CargoNet AS ha blivit en förlust på 16,4 MNOK. Resten av resultatförbättringen kan huvudsakligen hänföras till kostnadsreduktioner inklusive lägre personalkostnader till följd bättre resursutnyttjande.

Genom åren har CargoNet redovisat förluster på sammantaget cirka en miljard norska kronor.


FOTO: MARTIN OSCARSSON
MOhector Ett ensamt Vectron-lok från Hector Rail passerar Tallbergsbroarna vid Nyåker den 24 juli 2020

LKAB Malmtrafik, dotterbolag till statliga LKAB, gjorde 2019 ett resultat efter finansiella poster på 80 Mkr, året innan var vinsten 28 Mkr. Nettoomsättningen var 1 018 Mkr 2019 och 976 Mkr 2018.

Av 2019 års resultat utgjordes dock 58 Mkr av en utdelning från det norska dotterbolaget LKAB Malmtrafikk AS vars egna kapital tidigare var större än vad som behövdes för dess verksamhet.

Det gick också hyfsat bra för några av de mindre företagen i branschen.

Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab), ägt av vd:n Lars Yngström och ett antal företag, redovisade ett resultat efter finansiella poster på 0,4 Mkr förra året, bättre än 2018 då förlusten blev 2,7 Mkr. Tågab bedriver såväl persontrafik som godstrafik och en omfattande verkstadsrörelse varför det är svårt att bedöma hur lönsam godstrafiken är.

CFL Cargo Sverige, ägt av det statliga tågtrafikföretaget i Luxemburg och ståltillverkaden Arcelor Mittal, redovisade för 2019 ett resultat på 3,1 Mkr, fyra miljoner kronor bättre än året innan.

TX Logistik AB, som ägs av TX Logistik AG i Tyskland som i sin tur ägs av italienska tågtrafikföretaget FS, kunde redovisa en vinst på 2,9 Mkr förra året, 0,7 Mkr bättre än 2018.

Tågfrakt Produktion AB med säte i Falköping redovisar också vinst 2019, resultatet blev 1,7 Mkr, medan 2018 slutade med en synnerligen marginell vinst.

Svensk Tågtrafik AB, dotterbolag till Svensk Tågkraft i Nässjö, hade en motsatt utveckling. 2019 gav en förlust på 2,8 Mkr medan 2018 hade givit en vinst på 3,2 Mkr.

Railcare T AB, dotterbolag till Railcare Group, gjorde 2019 en vinst på 5.0 Mkr efter finansiella poster, en väsentlig förbättring sedan 2018 då resultatet blev en förlust på 4,0 Mkr.

Inlandståget AB, dotterbolag till kommunägda Inlandsbanan, redovisade en förlust på 1,5 Mkr förra året medan resultatet 2018 var en vinst på 200 000 kronor. Inlandståg bedriver både gods- och persontågstrafik.

DB Cargo Scandinavia A/S, ägt av statliga tyska DB Cargo, gjorde 2019 ett resultat efter finansiella poster på -28 miljoner danska kronor, 2018 gav ett plusresultat på 4,0 MDKK.

Nettoomsättning var 544 MDKK respektive 514 MDKK, Uppgifterna från 2019 inkluderar vad som tidigare var DB Cargo Denmark Services A/S vilket beryder att siffrorna är inte direkt jämförbara.

Verksamheten i Sverige separatredovisas inte utan är integrerad i bolagets verksamhet.

FOTO: KASPER DUDZIK
Nedläggningen av torvtransporterna från Sveg var ett hårt slag för Inlandsbanan. I september 2009 passerade TMX 104 och Di3 632 med torvtåget Tandsjöborg.

CFL och TXL redovisar alltså cirka tre miljoner kronor i vinst på en omsättning på dryga 100 miljoner kronor. Företagen är lönsamma men marginalerna är små.

Stora förändringar i Railcare

Railcare T har samma låga marginal med en vinst på fem Mkr på cirka 150 miljoner i omsättning. Företaget började 2019 köra järnmalm mellan Pitkajärvi och Narvik för Kaunis Iron. Verkstadsrörelsen inom Railcare ingick till och med tredje kvartalet 2019 i Railcare T men överfördes då till nybildade Railcare Lokverkstad respektive Railcare Machine varför jämförelser mellan åren är vanskliga.

Tågfrakts resultat på nästan två miljoner kronor på 25 Mkr i omsättning ger den bästa marginalen i branschen. Det kanske lönar sig att vara minst i klassen.

Svensk Tågtrafik minskade omsättning drastiskt från 35 till 21 miljoner kronor och redovisar en betydande förlust på närmare tre Mkr.

Inlandstågets godstrafik minskade med 38 procent när torvtrafiken från Sveg upphörde. Inköpet av fem Lint-motorvagnar kostade 40 Mkr och inköp av ett Rc-lok från Green Cargo drygt sju Mkr.

LKAB Malmtrafik har särställning

LKAB Malmtrafik har en särställning bland godstågsbolagen, bolaget kör endast malm åt ägaren och därför är det vanskligt att göra jämförelser med andra bolag. Prissättningen på transporterna styrs förmodligen av vad som är bäst för koncernen.

Bolaget har dock en mycket stabil ekonomi. Det egna kapitalet uppgår till 322 Mkr vartill kommer obeskattade reserver på 1 534 Mkr.

För att sammanfatta: De stora godstågsföretagen gjorde stora förluster såväl 2019 som 2018, de små godstågsbolagen gjorde små vinster eller små förluster såväl 2019 som 2018.

Michael Stridsberg har tillsammans med kollegor på Transportstyrelsen analyserat lönsamheten i transportbranschen under flera år.

”Lönsamheten är sämst bland de företag som bedriver trafik på järnväg”, säger Stridsberg. ”Både på person- och godstransportmarknaden hade det redan innan coronapandemin drabbade Sverige skett en försämring av omsättning, lönsamhet och stabilitet.

Sämst lönsamhet bland godstågsbolagen

”Särskilt illa ställt är det bland godstågsföretagen där knappt hälften av företagen varit lönsamma och där lönsamheten är svag för de som ändå visar plusresultat.

Utvecklingen har dessutom gått åt fel håll.

2018 redovisade endast fyra av de bolag Transportstyrelsen analyserade ett positivt resultat trots att Green Cargo fick 2018 en miljökompensation på 95 miljoner kronor. Året innan kunde nio godstågsföretag redovinst positivt resultat.

Jämfört med många andra branscher är soliditeten låg bland godstågsbolagen,

”Att bedriva godstransporter på järnväg är dyrt”, säger Michael Stridsberg. ”Enligt vår rapport finns det för många företag inte några alternativ än lån när man behöver att anskaffa tillräckligt kapital. En låg soliditet kan lämna företagen i en utsatt situation om avkastningen på lånat kapital skulle börja sjunka.”’

Mellan 2017 och 2018 har den genomsnittliga soliditeten minskat med två procentenheter.

Hector Rail tappade mest

Den enskilt största försämringen från 2017 till 2018 stod Hector Rail för. Soliditeten försämrades från 25 till fem procent.

2018 gjorde Hector Rail en förlust på 237 miljoner kronor efter finansiella poster och skatteeffekter vilket raderade ut stora delar av det egna kapitalet. Hector Rail hade en soliditet som balanserade på gränsen till negativ soliditet.

2019 gav ett negativt resultat på 120 Mkr på sista raden i resultaträkningen men tack vare ett aktieägartillskott på 505 miljoner kronor förbättrades soliditeten till 36 procent.

Under åren har holdingbolagen Hector Rail Holding AB via Hector Rail Holding 2 AB investerat 979 Mkr i Hector Rail AB. Det egna kapitalet i Hector Rail AB uppgick vid senaste årsskiftet till 447 Mkr. Av tillgångarna utgjordes dock 205 Mkr av goodwill, det vill säga varumärke och kundbas.

Green Cargo har dragits med förluster i många år men till skillnad från Hector Rail har Green Cargo fortfarande en förhållandevis hög andel eget kapital.

”Att bedriva godstransporter på järnväg är dyrt. Enligt vår rapport finns det för många företag inte några alternativ än lån när man behöver att anskaffa tillräckligt kapital. En låg soliditet kan lämna företagen i en utsatt situation om avkastningen på lånat kapital skulle börja sjunka.”’

 

Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen


FOTO: KASPER DUDZIK
CFL Cargo med containertåget från Skandiahamnen i Göteborg till Clas Ohlson i Insjön rullar igenom Skinnskatteberg i augusti 2016

Allt dyrare att köra tåg

Enligt Stridsberg beror svårigheterna för godstågsbolagen på att det blivit allt dyrare att köra tåg och allt billigare, åtminstone relativt sett, att köra lastbil.

”Banavgifterna har höjts de senaste åren och har därmed blivit en större kostnad för företagen”, säger han.

”Samtidigt har konkurrensen från åkerierna blivit hårdare. Bland annat har andelen utländska åkerier och andelen utländska chaufförer i svenska åkerier blivit allt större.”

”Dessutom finns ju också ett inte obetydligt inslag av illegala vägtransporter, bland annat i form av fusk med reglerna om cabotagetrafik.”

Stridsberg påpekar att hela förklaringen inte ligger i kostnadsutvecklingen.

”Man kan nog med fog påstå att lastbilsbranschen varit bättre på att utveckla lönsamma affärsmodeller än godstågsbolagen.”

Sämre på teknisk utveckling

”Järnvägsföretagen har kanske inte på samma sätt hängt med i den tekniska utvecklingen och inte kunnat möta kundernas önskemål.”

Att tågtrafikföretagen har, och särskilt före coronapandemin haft, problem med leveranser i tid har också fått en och en annan transportkörare att tveka om satsningar på järnvägstransporter.

”Men där ligger ju problemen oftast utanför tågtrafikföretagens kontroll”, säger Stridsberg. ”Det är Trafikverket som upprättar tidtabeller, prioriterar persontågen vid planering och i den aktuella trafiksituationen och i stort sett beslutar vilka infrastruktursatsningar som ska göras.”

Eftersom det är svårt för godstågsbolagen med dagens svaga eller obefintliga lönsamhet att utveckla verksamheten och skapa nya och mer effektiva lösningar kan det, enligt Stridsberg, vara nödvändigt att andra aktörer tar ett större ansvar för att hitta lösningar som kan göra järnvägstransporter attraktivare, effektivare och mer tillförlitliga.

”Det kan till exempel handla om att kunder som beställer en vara på nätet ska kunna begära miljömärkta transporter och då få sina varor transporterade med tåg”, säger Michael Stridsberg.

”Banavgifterna har höjts de senaste åren och har därmed blivit en större kostnad för företagen.”

 

Michael Stridsberg, utredare på transportstyrelsen

Bolag som bedriver godstågstrafik i Sverige rangordnade efter antal körda tågkilometer 2019

Företag  Antal tåg Tågkilometer Resultat i Mkr
Green Cargo 104 922 21 336 703   -129
Hector Rail 22 835 4 030 630 -120
Real Rail 6 151 3 034 086 A
CargoNet 2 790 2 642 904 84 (-16)
LKAB 10 705 1 403 843 80
Tågab 4 306 826 140 0,4
CFL Cargo 2 619 756 287 3,1
TX Logistik 1 397 725 406 2,9
DB Cargo Scandinavia 7 021 574 221 -28 MDKK
Tågfrakt 1 121 251 971    1,7

 

 

 

 

 

  1. Real Rails tåg körs till största delen av Green Cargo och till mindre del av CFL Cargo
  2. DB Cargo Scandinavia kör övervägande i Danmark och Tyskland

Tydal Systems har summerat antal tåg och antal tågkilometer

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på Södra stambanan skjuts upp två-tre år. En ny tidsplan kommer kring årsskiftet.

Nystart för persontåg i norr

Nystart för persontåg i norr

1 april återupptas persontågstrafiken mellan Boden och Haparanda efter 28 år utan ordinarie trafik. Stationen i Haparanda rustas upp och i Kalix byggs en helt ny station.

Regeringen tyst om nya nattåg

Regeringen tyst om nya nattåg

Regeringen har ännu inte tagit ställning till frågan om inköp av nya lok och vagnar för den upphandlade nattågstrafiken i Sverige. Men Trafikverket tror fortfarande på leverans av nya fordon 2025-2026.

Kräver sänkta banavgifter

Kräver sänkta banavgifter

Coronapandemin har drabbat svenska tågtrafikföretag hårt. SJ har förlorat 1,6 miljarder kronor, förlusterna för MTRX ökar och flera godstågsbolag har tappat 100-tals miljoner kronor.

Resenär oftare sena än tåget

Resenär oftare sena än tåget

De svenska tågresenärerna är mer försenade än de svenska tågen. Det är en av orsakerna till att resenärerna och allmänheten upplever tågen som mindre punktliga än de är i verkligheten.

Små vinster eller stora förluster

Små vinster eller stora förluster

De flesta godstågsbolagen i Sverige redovisar mycket blygsamma vinster eller ordentliga förluster. Bristen på kapital försvårar anskaffningen av nya lok och vagnar och en effektivisering av transporterna.

Nytt kapital räddar Green Cargo

Nytt kapital räddar Green Cargo

Ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor kan rädda det statliga godstågsbolaget Green Cargo. Men extremt billiga landsvägstransporter gör framtiden oviss för alla godstågsbolag.

750 000 ton flis eldas varje vinter

750 000 ton flis eldas varje vinter

Kraftvärmeverket i Värtan är det största som eldas med biobränsle i Sverige. Det förser motsvarande 190 000 lägenheter med värme och genererar el som kan ladda 150 000 elbilar.

1 200 ton flis från skog till ugn

1 200 ton flis från skog till ugn

Lastningen går som tåget. Lossningen går som tåget. Men tåget går inte som tåget. Det blir många inbromsningar och många tunga starter när 1 200 ton bränsleflis transporteras från Småland till Stockholm.

100 miljarder för automatkoppel

100 miljarder för automatkoppel

Automatkoppel gör godstågstrafiken lite snabbare och mycket säkrare. Men kostnaden är enorm. Att förse Europas 500 000 godsvagnar beräknas kosta 50-100 miljarder kronor.

Sista tåget har gått från Hyltebruk

Sista tåget har gått från Hyltebruk

På fredagen gick det sista godståget med papper från Hyltebruk. Transporterna har pågått i 111 år men i fortsättningen kommer Stora Enso att skicka allt tidningspapper med lastbilar, ett dussintal varje dag.

Nya bromsar risk på vintern

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år.

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten.

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Bättre tider för SJ:s nattåg

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafikbolagen tappar i år 7-8 miljarder kronor i förlorade biljettintäkter på grund av coronapandemin. Nästa år väntar minskad trafik och höjda biljettpriser.

MTR förlorade en halv miljard

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Direktupphandling av nattågen

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel.

Batteritåg på Kinnekulle

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir biodiesel i Itino-tågen.

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Biodiesel målet i Småland

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

Systemomställning i Mariestad

Systemomställning i Mariestad

Vätgas som drivmedel i tåg, bilar – och förskolor. I Mariestad arbetar man med en systemomställning för att få hela samhället fossilfritt.

Lastbilstrailrar kvar på spåren

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år.

Nya vagnen i trafik

Nya vagnen i trafik

Kring årsskiftet sätts de två första av de nya spårvagnarna i ordinarie trafik i Göteborg. Våren 2022 ska alla 40 ha levererats. Erfarenhetsdriften har inte avslöjat några nämnvärda problem.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.