Annons:

Publicerad: 2022-06-13

881 miljarder till infrastruktur

Regeringen satsar 165 miljarder kronor på vidmakthållande av de svenska järnvägarna och 437 miljarder kronor till nya vägar och järnvägar. Satsningen i Nationell plan omfattar totalt 881 miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Hector Rail 441 002 med ett godståg från Grums till Hallsberg står på sidospår för att möta ett virkeståg i Väse en sommarkväll i juni 2015. Sträckan Kil-Laxå ska få ytterligare mötesstationer enligt den nya infrastrukturplanen.

”Detta är den största satsningen på infrastrukturen som någonsin gjorts i Sverige”, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när han på måndagsförmiddagen presenterade regeringens beslut om ny Nationell plan för transportinfrastrukturen.

”Vi skapar bättre förutsättningar för att resa och för att transportera gods klimatsmart över hela Sverige. Vi genomför en kraftfull satsning på järnvägsunderhållet.”

Ram på 799 miljarder plus skatter och avgifter

Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering.

Bland de större investeringarna i järnvägar finns:

Utbyggnad av Ostkustbanan. Projektet fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen och utbyggnaden av sträckan Gävle–Kringlan förstärks jämfört med Trafikverkets förslag. Åtgärderna genomförs dessutom tidigare än i Trafikverkets förslag.

Satsningen på fyrspår ger bättre pendlingsmöjligheter och gör att kommunerna kan fullfölja sina överenskommelser om fler bostäder.

”Vi påskyndar satsningen på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala”, säger Tomas Eneroth. ”Jag tror att Uppsalaborna är trötta på tåg som inte går i tid och det här kommer ge en bättre vardag för alla som pendlar.

Tio miljarder till Ostkustbanan

Regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor och det är 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets beräkningar.

Det aktuella projektet fanns med i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029 men regeringen satsar nu ytterligare för att öka kapaciteten och robustheten på Ostkustbanan.

Trafikverket har också nyligen beslutat att två miljarder kronor ska gå till spårväg i södra Uppsala. Tillsammans med en ny station i Bergsbrunna på Ostkustbanan möjliggör det omfattande bostadsbyggande.

Sydostlänken. Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken. Det innebär ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström.

Utbyggnad för persontågstrafik

I satsningen ingår nya mötesstationer mellan Älmhult och Karlshamn, slopande av flera plankorsningar samt ombyggnad av Olofströms och Karlshamns bangårdar. För persontrafiken ingår även anpassning av stationer för att underlätta av- och påstigning. Regeringen tillför två miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag på 1,9 miljarder kronor.

I den nationella planen finns även medel för utbyggnad av dubbelspår mellan Växjö och Räppe på Kust till Kust-banan,

De pågående utbyggnaderna till dubbelspår Maria–Helsingborg C och Varberg-Hamra fullföljs.

Kapaciteten på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg förstärks.

Halmstad C och godsbangården i Halmstad byggs om.

Kapacitetsförstärkning Västra stambanan Laxå–Alingsås.

Regeringen har också lagt till helt nya järnvägsobjekt, som Kust-till-kustbanan dubbelspår Växjö–Räppe och kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan Östersund–Storlien.

Regeringens satsning på nya stambanor fullföljs.

I planen ingår etapperna Ostlänken Järna-Linköping, Göteborg–Borås och Hässleholm Lund samt planläggning för kvarstående etapper mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.

Annons:

Tidigarelagda projekt i Norrland

Flera järnvägsprojekt i norra Sverige tidigareläggs, bland annat intensifieras utbyggnaden av Norrbotniabanan delen Dåva–Skellefteå och flera objekt som förlängda mötesstationer Murjek, Nattavaara, Harrträsk, Näsberg, Nourtikon och Sikträsk på Malmbanan samtidigt som medel tillförs till helt nya projekt på Malmbanan.

Regeringen vill också satsa på ny mötesstation och partiellt dubbelspår mellan Sävastklinten och Norra Sunderbyn på den hårt belastade sträckan Boden-Luleå.

I Västeraspby på Ådalsbanan byggs en vändslinga. Kapaciteten och hastigheten ökas på Mittbanan Sundsvall-Ånge-Östersund och hastighetshöjande åtgärder genomförs mellan Östersund och Storlien.

Förbigångsspår byggs dessutom i Katrineholm, Högsjö och fler mötesstationer mellan Laxå och Kil samt i Kungsgården och Heby.

Roslagsbanan, fortsatt utbyggnad till dubbelspår etapp 1+2.

Utbyggnaden av ERTMS fortsätter

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS fortsätter enligt Trafikverkets reviderade plan. Förbättrad kraftförsörjning för järnvägarna och ett nationellt tågledningssystem fullföljs och olika åtgärder för trafik med längre godståg genomförs på sträckorna Hallsberg–Malmö och Hallsberg Göteborg,

Regeringen har fastställt den ekonomiska ramen till cirka 42 miljarder kronor för länsplanerna, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med planperioden 2018–2029.

Regeringens beslut innebär också att Trafikverket ska genomföra ett antal prioriterade utredningar inför nästa planrevidering. Bland dessa finns transporterna över Öresund, landtransporter till och från Arlanda, Stångådals- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling samt förutsättningarna för delelektrifiering av banor, till exempel Stångådalsbanan och Inlandsbanan.

Trafikverket ska även fortsätta att utreda förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad till dubbelspår mellan Luleå och Boden.

Järnvägar Göteborg-Oslo och Stockholm-Oslo utreds

Utöver beslutet om nationell plan har regeringen också beslutat att Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Jernbanedirektoratet i Norge, utreda förutsättningarna för åtgärder på järnvägen på sträckorna Göteborg–Oslo och Stockholm–Oslo.

För de årliga driftbidragen till Inlandsbanan fördelas 2,1 miljarder kronor under planperioden vilket medger en ökning med 75 miljoner kronor per år under perioden 2023–2026.

”Ett väldigt positivt besked för Inlandsbanan”, säger Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan. ”Det var hög tid att vi fick en förstärkning av underhållsbidraget då nedbrytningen nått en punkt som gör att konsekvenser uppstår för trafiken och trafikstopp på delar av banan inte låg alltför långt borta. ”

”Med tillskottet kan nedbrytningen bromsas och underhållsskulden kan krympas något. Men det kvarstår stora behov av reinvesteringar i form av räls- och slipersbyten för att vidmakthålla och utveckla bärighet och hastighet.”

Regeringen oroad över ökade kostnader för ERTMS

De ökade resurserna till drift och underhåll av de statliga järnvägarna möjliggör att det befintliga järnvägssystemet kan rustas upp.

Regeringen ser allvarligt på kostnadsutvecklingen för infrastrukturprojekt och kostnadskontrollen ska skärpas. Trafikverket behöver, enligt regeringen, vidta kraftfulla åtgärder och på ett systematiskt sätt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder.

Detta gäller särskilt införandet av det nya signalsystemet ERTMS.  Regeringen följer noga myndighetens arbete och avser också att återkomma med ett uppdrag till en myndighet som ska granska och följa kostnadskontrollarbetet.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Söderholm lämnar Green Cargo

Ted Söderholm lämnar Green Cargo och Tågföretagen i vår. Efter fyra som vd på godstågsbolaget har resultatet förbättrats men Green Cargo har fortfarande svårt att finansiera nya lok och vagnar.

Nyhet

Konkurrens på olika villkor

I höst börjar SJ köra nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Snälltåget som i flera år kört nattåg mellan Malmö och Berlin utan statligt stöd tror på en växande marknad men tycker inte konkurrensvillkoren är rättvisa.

Nyhet

Nu tar SJ över Krösatågen

SJ tar på söndagen över trafiken med Krösatågen som Vy Tåg kört i tre år och Kustpilen efter Transdev som kört sedan juni 2008. SJ fick ett kortvarigt interimsavtal sedan tilldelningen överklagades.