Annons:

Publicerad: 2023-01-24

Fler kan lämna tågen i tid

85 procent av alla evakueringar av resenärer från havererade tåg kunde påbörjas inom den tidsfrist på en-två timmar som gäller sedan 2017. Det visar Trafikverkets redogörelse till regeringen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Västtrafiks motorvagn Regina - urspårning på Bohusbanan.
Västtrafiks Regina-tåg X50 3295 evakuerades i Tanum i juli 2011 sedan en av rälerna vikit ner sig och tåget spårat ur.

”I huvudsak fungerar evakueringen av tåg bra nuförtiden”, säger Robert Thoor, chef för Trafikverkets nationella operativa ledning. ”Men ibland går det inte enligt rutinerna och resenärerna får vänta alldeles för länge på att få lämna tågen.”

Den kraftiga ökningen av tågtrafiken i Sverige har lett till att störningarna blivit fler. Vid millennieskiftet kördes 700 000 avgångar per år, nu är det en miljon avgångar per år.

Från 1990 till 2019 ökade de regionala tågresorna med 294 procent, från 82 till 241 miljoner resor per år. Rekordåret 2019 kördes över 1 000 000 persontåg och det gjordes långt över 250 miljoner tågresor samtidigt som 10 000-tals godståg trafikerade spåren.

420 000 tågresenärer en vanlig vardag

En genomsnittlig vardag 2019 reste 420 000 personer med de 3 200 persontåg som kördes. Antalet tågtrafikföretag har ökat från sex år 1990 till 55 år 2021.

Den kraftiga ökningen av an talet tåg har skapat en störningskänslighet, framför allt runt storstäderna, eftersom spåren inte byggts ut i samma takt som resandet ökat. Ökningen av antalet tågtrafikföretag har gjort trafikledning och störningshantering mer komplex.

Efter ett antal incidenter på 2010-talet då tågresenärer fick vänta fyra-sex timmar på evakuering, ibland i nedkylda vagnar, ibland i solstekta kupéer, infördes 2017 strikta tidsfrister för när evakuering av tåg senast ska påbörjas.

Evakuering måste nu påbörjas senast 60 respektive 120 minuter efter beslut om evakuering beroende på var evakueringen ska ske. Tidsfristen 60 minuter gäller i och i närheten av Stockholm Göteborg och Malmö och 120 minuter i övriga landet.

Varje minut räknas och lokföraren har tillsammans med tågtrafikledaren ett stort ansvar eftersom så många är inblandade i evakueringshanteringen.

 

Robert Thoor, Trafikverket

Beslut om evakuering inom en halvtimma

Beslut om evakuering ska tas senast en halvtimma efter händelsen som kräver evakuering inträffat.

För att processen som leder fram till beslut om evakuering blir effektiv bör lokförare inom tre minuter från det att en händelse har inträffat kontakta tågtrafikledaren.

”Det här samtalet är kritiskt eftersom parallella aktiviteter måste sättas igång så tidigt som möjligt”, säger Robert Thoor. ”Varje minut räknas och lokföraren har tillsammans med tågtrafikledaren ett stort ansvar eftersom så många är inblandade i evakueringshanteringen. ”

I dagsläget gäller att lokföraren vid behov av felsökning inom fem minuter bör återkomma till tågklareraren med en lägesrapport.

”Vi anser att formuleringen ändras till ska, säger Robert Thoor. ”Det är viktigt att tågtrafikledningen vet hur felsökningen går och hur prognosen ser ut för om tåget kan köras vidare eller måste evakueras.”

Fordonsfel vanligaste orsaken

Mer än hälften av alla evakueringar sker efter fordonsfel. Bland övriga orsaker dominerar kontaktledningsfel, naturhändelser som översvämningar samt påkörda personer.

Lokföraren ska också bedöma vad det är för terräng som tåget befinner sig vid, om evakuering kan behövas och om det finns risk för att passagerarna evakuerar spontant på eget initiativ.

Sedan lokföraren avslutat samtalet med tågtrafikledaren ska han eller hon kontakta sitt företag där man ska undersöka olika handlingsalternativ, ta fram lösningsförslag och kontakta Trafikverkets operativa ledning.

Om ett fordonsfel inte kan åtgärdas eller om tåget av andra skäl inte kan fortsätta ska lokföraren samråda med tågtrafikledaren i andra telefonsamtalet om förberedelse av evakuering.

Annons:

Underhållare på plats inom 30 minuter

När entreprenören som är ansvarig för basunderhållet på järnvägssträckan blir inkallad av trafikledningen ska den vara på plats inom 30 minuter inom storstadsområden och inom 60 minuter för övriga landet om det kan finnas behov av evakuering.

Är entreprenören inte på plats inom denna tid utgår vite enligt underhållskontraktet.

Efter beslut om evakuering ska inblandade företag, oftast tågtrafikföretaget, inom 15 minuter skriftligen återkomma till Trafikverket med ett lösningsförslag för situationen. Samtidigt tar Trafikverket fram ett förslag på helhetslösning för händelsen.

Trafikverket ska senast sju minuter senare ha bedömt lösningsförslaget och besluta vilken åtgärd som ska vidtas.

Evakuering ska påbörjas inom 60 eller 120 minuter beroende på vilken sträcka tåget befinner sig på.

Färre evakueringar

Antalet evakueringar har minskat sedan 2012. På grund av bristande dokumentation finns det dock ett stort mörkertal och den äldre statistiken är inte heltäckande

Under perioden 1 januari 2015 – 8 juni 2017 genomfördes 60 dokumenterade evakueringar. För 32 av dem finns uppgifter om hur lång tid evakueringen tog. Medelvärdet var 70 minuter. Sex evakueringar tog mer än två timmar att genomföra.

Sedan våren 2020 finns mer heltäckande statistik och dokumentation.

Från och med 1 maj 2020 och året ut genomfördes 45 evakueringar av tåg, 41 av dem inom stipulerad tid.

År 2021 genomfördes 98 evakueringar, 81 av dem inom stipulerad tid.

Till och med 31 augusti 2022 genomfördes 52 evakueringar, 44 inom stipulerad tid.

Det finns en del saker att förbättra även om det mesta oftast fungerar väl. Det absolut viktigaste är att det finns en tydlig ansvarsfördelning och alla inblandade tar sitt ansvar.

 

Robert Thoor, Trafikverket

83-91 procent inom stipulerad tid

Det innebär att 91, 83 respektive 85 procent av evakueringarna påbörjades inom 60 respektive 120 minuter efter beslut om evakuering.

”Det är mycket som numera fungerar bra vid evakuering av tågresenärer”, säger Robert Thoor.

Trafikverket har internt satt upp mål för hur stor andel av evakueringar som ska ske inom tidsfristerna: 85 procent under 2021, 90 procent under 2022 och 95 procent under 2023.

”Det finns en del saker att förbättra även om det mesta oftast fungerar väl”, säger Robert Thoor. ”Det absolut viktigaste är att det finns en tydlig ansvarsfördelning och alla inblandade tar sitt ansvar.”

Kan bli längre tidsfrist vid ledningshaveri

Han nämner bland annat den interna utbildningen och fortbildningen inom Trafikverket behöver stärkas när det gäller i rutiner och arbetssätt för evakuering, att Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) förtydligas när det gäller kommunikationen mellan lokförarna och Trafikverkets tågtrafikledare och att det bör göras undantag för undantag av tidsfristen när kontaktledningen rivits ner, något som ofta fördröjer evakueringen.

”Processen vid en störning och eventuell evakuering är väldigt komplex med många inblandade aktörer”, säger Robert Thoor. ”För att en lyckad evakuering ska kunna genomföras krävs kvalitet i alla steg från samtliga aktörer.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år. Trafikverket får uppdraget att upphandla trafiken.

Nyhet

Trafikverket måste lära sig räkna

Ledamöterna i riksdagens trafikutskott som Järnvägar.nu intervjuat är eniga om att Trafikverket måste bli bättre på att bedöma kostnaderna för infrastrukturprojekt. Men i övrigt är åsiktsskillnaderna stora.

Notis

Betydande återhämtning för järnvägen 2022

Under 2022 genomfördes 689 miljoner resor med järnväg, spårväg och tunnelbana, vilket var en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 innebar det dock en nedgång med 14 procent. Det visar ny statistik från Trafikanalys.