Annons:

Publicerad: 2024-02-14

SJ går som tåget

Ett havererat X2000-tåg, massiva förseningar och många inställda tåg drog ner resultatet för SJ under fjärde kvartalet förra året. Men helåret gav en halv miljard i vinst.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Trots de stora problemen i tågtrafiken under slutet av 2023 ökade tågresandet med SJ med sex procent 2023. Ett av SJ X2000-tåg på Västra stambanan vid Västra Bodarne 22 april 2021. FOTO: Kasper Dudzik

Annons:

”Finansiellt var trots allt fjärde kvartalet helt okej”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Många reste med våra tåg och vi redovisar en vinst på nästan 100 miljoner kronor.”

”Men operativt var november och december inte särskilt bra. Det blev en ovanligt tidig, snörik och kall vinter i hela landet som ledde till att vi tvingats begränsa antalet tågavgångar.”

Men Monica Lingegård värjer sig mot den återkommande kritiken att SJ måste inse att det blir vinter varje år och måste klara utmaningarna mycket bättre.

”En exceptionell vinter”

”Visst kan vi bli bättre men det har varit och är en exceptionell vinter”, säger hon.

”Vi fick hjulskada på ett X2000-tåg och tog in många tåg på extra kontroller. Verkstäderna har inte hunnit med att alla reparationer, underhållet har blivit eftersatt och vi har tvingats dra ner på antalet avgångar.”

”Våra verkstäder har haft en ökning med 1 000 procent i antalet åtgärder som ska genomföras, det klarar de inte utan att det blir köer och vi måste ställa av fordon.”

Under 2022 när bristen på lokförare ledde till att SJ behövde ställa in et stort antal tåg startade SJ en egen lokförarutbildning.

De första 41 lokförarna examinerades under förra året. Nu är ytterligare 109 förare under utbildning eller examinerade och SJ har nu tillräckligt med lokförare för att kunna köra all planerad trafik.

Fler lokförarkurser startar under 2024 för att SJ ska kunna utöka trafiken och möta pensionsavgångar.

Akut brist på verkstadspersonal

Nu är bristen på fordonsreparatörer ett minst lika stort problem för SJ.

”Kanske måste vi starta utbildning av verkstadstekniker i egen regi”, säger Monica Lingegård.

”I vilket fall som helst måste rekryteringen till våra och till våra leverantörers verkstäder förbättras radikalt. Verkstäderna har varit en flaskhals under en längre tid och i vinter har situationen blivit akut.”

Foto. Tobbe Lundell SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central under lördagen och söndagen 16-17 december 2023.
SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central när massor av tåg ställdes in med kort varsel på grund av hjulkontroller strax före julhelgen. FOTO: Tobbe Lundell, SJ

Fordonsbristen under slutet av förra året ledde till avgångar ställdes in och att snabbtåg ersattes med loktåg med förseningar som följd. Djup snö bidrog till viltolyckor och fordonsskador då djuren sökte sig upp på de plogade spåren.

Dessutom medförde växelfel och banarbeten som tog längre tid än planerat många förseningar. Punktligheten för SJ:s fjärrtåg uppgick under fjärde kvartalet till 66 procent vilket kan jämföras med 85 procent under fjärde kvartalet 2022. SJ:s regionaltåg hade en punktlighet på 89 procent (92).

Kunderna mindre nöjda

SJ:s Nöjd kundindex (NKI) minskade en indexenhet sedan kvartalet innan och var lägre än under motsvarande kvartal föregående år.

Däremot fortsatte Nöjd medarbetarindex (NMI) att öka och nådde den högsta nivån sedan mätningarna inleddes fjärde kvartalet 2021. Det högsta omdömet får liksom tidigare gemenskapen på jobbet.

”Vi hade stora bekymmer med vårt nya personalplaneringssystem under 2022 men vi har kommit tillrätta med de problemen”, säger Monica Lingegård.

”Det är roligt att se att personalen trivs allt bättre hos oss och jag vet att våra resenärer är väldigt nöjda med vår personal och den service de ger.”

SJ-chefen skrev brev

SJ-chefen skrev nyligen i ett mail till samtliga Prio-kunder och bad om förståelse för inställda och försenade tåg och hon betonade att alla SJ:s kunder och hela svenska folket förtjänar bättre, en järnväg som man kan lita på.

”Jag fick väldigt fin respons på det brevet”, säger Monica Lingegård.

”Jag fick personligen 300 svar och 298 var väldigt positiva. Två tyckte jag borde byta jobb.”

Resandet under fjärde kvartalet låg på samma nivå som under sista kvartalet 2022. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 99 Mkr (-264). Fjärde kvartalet föregående år påverkades negativt med sammanlagt 310 Mkr till följd av avsättning och nedskrivning. Exklusive dessa poster ökade rörelseresultatet med 53 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultat över en halv miljard 2023

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 534 Mkr, en ökning med 85 Mkr. Rörelseresultatet föregående år påverkades negativt med 208 Mkr till följd av nedskrivning av immateriella tillgångar.

I år har SJ erhållit slutavräkning avseende statligt bidrag som erhölls för att mildra effekterna av coronapandemin i SJs norska verksamhet om 52 Mkr (222). Exklusive dessa större poster ökade rörelseresultatet med 47 Mkr.

Det första ombyggda X2000-tåget med X2 2011 som drivenhet på Stockholm C 20 september 2021. Leveranserna av ombyggda X2000-tåg går mycket långsamt och två och ett halvt år senare är endast nio av 36 tåg ombyggda. FOTO: Maria Cederlund

Resandet under 2023 ökade med sex procent jämfört med föregående år vilket främst förklaras av att första kvartalet 2022 påverkades av reserestriktioner till följd av coronapandemin. Beläggningsgraden ökade något vilket påverkade rörelseresultatet positivt.

Ingen aktieutdelning till staten

Styrelsen för SJ AB föreslår att ingen utdelning lämnas avseende för räkenskapsåret 2023 eftersom de negativa resultaten under coronapandemin påverkat bolagets eget kapital kraftigt negativt.

Samtidigt behöver de stora investeringarna i moderniseringen av X2000-tågen och anskaffningen av nya snabbtåg och nya regionaltåg finansieras.

Fjärde kvartalet 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 817 Mkr (2 861)
  • Rörelseresultatet uppgick till 99 Mkr (-264)
  • Kvartalets resultat uppgick till 70 Mkr (-219)

2023 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 549 Mkr (10 403)
  • Rörelseresultatet uppgick till 534 Mkr (449)
  • Årets resultat uppgick till 422 Mkr (314)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,73 ggr (0,47)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 10,1 procent (10,2)
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Stopp för nya stambanor

Riksdagsledamöter från de fyra högerpartierna vill stoppa byggandet av höghastighetsjärnvägar i Sverige. Men partierna verkar inte överens om vad som ska komma i stället. Miljöpartiet är inte förvånat.

Nyhet

Tåghjul slits mer på bra spår

Spåren på de mest trafikerade banorna i Sverige har de senaste åren blivit så bra att tågens hjul slits på en smalare del. Det orsakar så småningom vibrationer och sämre komfort i tågen.

Nyhet

Green Cargo kör fler kombitåg

Godstågsföretaget Green Cargo har utökat den intermodala trafiken. Ett nytt kombitåg mellan Trelleborg och Stockholm Årsta började rulla i december och i januari var det premiär för linjen Göteborg-Rosersberg.