Annons:

Publicerad: 2021-04-09

Industrispår i Norrköping läggs ner

Tusentals nya lastbilstransporter blir resultatet när Södra hamnspåret i Norrköping läggs ner. Kommunen ser bara fördelar när industritransporterna flyttas till Kardonbanan, en ny elektrifierad bana.

Text: Michael Nilsson Foto: Kasper Dudzik

Ett växlingssätt med T44 333 som dragkraft passerar Hamnbron över Motala ström i Norrköping på väg till Södra hamnspåret.

Annons:

Eftersom Trafikverket ska koppla bort spåret från stambanan så finns det inte mycket att protestera emot. Men den ska inte kopplas bort på några år än, så vi tycker att det kommer att ske för tidigt. För varje år vi hade väntat så hade vi sparat x antal lastbilstransporter.

 

Mia Sköld, oppositionsråd och gruppledare (MP)

När Ostlänken, det första steget mot nya svenska stambanor, byggs får det till följd att Norrköpings centrala godsbangård måste flyttas. Detta gör i sin tur att anslutningen till Södra stambanan försvinner för industrispåret Södra Hamnspåret. Därmed blir fyra företag av med sin möjlighet att transportera gods på järnvägen direkt från eller i nära anslutning till industritomten.

Egentligen påverkas Södra hamnspåret inte på flera år än då Ostlänken beräknas färdigställas först år 2035, men eftersom kommunen håller på att bygga ett nytt bostadsområde kallat Inre hamnen, där en del av Södra hamnspåret går, så försvinner spåret troligen betydligt snabbare än så.

Etapp ett av Inre hamnen byggs just nu och för att kunna bygga etapp två så behöver man ta spårområdet i anspråk. Den aktuella detaljplanen för den andra etappen är satt till att vinna laga kraft fjärde kvartalet 2021. När det händer så stängs spåret ner. Beslutet att lägga ner Södra hamnspåret är tämligen enhetligt inom kommunen.

En av två politiker som har opponerat sig mot beslutet är oppositionsrådet och gruppledaren Mia Sköld (MP). Men hon är inte emot nedläggningen, endast mot tidpunkten för denna.

”Eftersom Trafikverket ska koppla bort spåret från stambanan så finns det inte mycket att protestera emot. Men den ska inte kopplas bort på några år än, så vi tycker att det kommer att ske för tidigt. För varje år vi hade väntat så hade vi sparat x antal lastbilstransporter”, säger Mia Sköld.

Bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol tar emot flera cisternvagnar varje vecka.
Den nya depån ligger vid banans norra ände i Brunnshög.

Fler lastbilstransporter

Konsekvensen av nedläggningen blir ett ökat antal lastbilstransporter i Norrköping. För stålleverantören BE Group handlar det inledningsvis om 1 450 extra lastbilar per år och för bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol cirka 300 lastbilar. Samtidigt avbryter koncernen Freudenberg en planerad omläggning från lastbils- till järnvägstransporter på det idag avstängda spåret in till fabriken, vilket hade behövts rustas upp för att tas i bruk.

Det är självklart inte bra att järnvägstransporter ersätts av lastbil. Samtidigt får vi en plussida med Pampushamnen, dit mycket av hamnverksamheten från den centrala delen av staden har flyttat, vilket också har minskat lastbilstransporterna i stan.

 

Karin Jansson (C), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Norrköping.

Hur många lastbilstransporter det hade ersatt kan bolaget dock inte svara på eftersom man inte kommit så långt i planeringen. I vilken grad nedläggningen av Södra hamnspåret påverkar koldioxidutsläppen har kommunen inte räknat på. Däremot pekar man på fördelarna att transporter på det icke-elektrifierade Södra hamnspåret delvis ersätts av transporter på den nya Kardonbanan. I anslutning till Kardonbanan, som går nordöst om Norrköping och invigdes i februari 2021, placeras Norrköpings nya godsbangård, vilken planeras öppna i december 2023.

Det elektrifierade industrispåret byggdes för att koppla samman Södra stambanan med Pampushamnen, den yttre hamn som Norrköpings kommun storsatsar på för att effektivisera industrilogistiken.

”Det är självklart inte bra att järnvägstransporter ersätts av lastbil. Samtidigt får vi en plussida med Pampushamnen, dit mycket av hamnverksamheten från den centrala delen av staden har flyttat, vilket också har minskat lastbilstransporterna i stan”, säger Karin Jansson (C), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Norrköping.

Stålprofilerna till BE Group transporteras på Samms709-vagnar som kan lasta 74 ton.

Vissa är glada…

Ett av bolagen som berörs av Södra hamnspårets nedläggning ser det som en möjlighet att flytta verksamheten till Pampushamnen, kommunalägda Norrköpings hamn, som bland annat lastar om gods till och från järnväg vid den centrala Öhmanshamnen. Bolaget har redan successivt börjat flytta verksamheten ut till Pampushamnen.

”Det är en ganska naturlig utveckling, att vi lämnar inre och stadsnära hamnområden, och istället skapar större kapacitet för större fartyg och elektrifierade järnvägstransporter”, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings hamn.

… men inte alla

Men det är inte alla som är lika entusiastiska, såsom BE Group vilka dagligen transporterar cirka 1 400 ton stål in och ut från verksamheten i Norrköping via järnväg, väg och sjöväg.

”Den direkta följden av nedläggningen blir att vi kör med lastbilar istället för tåg. Det kommer kosta oss ungefär fem miljoner kronor extra i lastbilstransporter”, säger Peter Andersson, vd för BE Group, som inte är riktigt nöjd med dialogen med kommunen.

”Det har varit ganska fruktlösa diskussioner. Alla tycker att man ska transportera på järnväg, men nästa dag tycker de att bostäder är viktigare. Min erfarenheter säger att bostäder ofta går före eftersom det är där kommunen profilerar sig och får sitt huvudsakliga skatteunderlag ifrån.” BE Group blev erbjuden ny mark i anslutning till Kardonbanan, men att etablera en ny anläggning hade blivit en för kostsam investering för företaget, en halv miljard kronor.

Transporten till Agroetanol passerar BE Group.

”Det är väldigt mycket pengar för oss. Dessutom har vi ett hyresavtal på åtta år som hade gett oss dubbel hyra, så det är inte aktuellt. Sätt det i relation till en årlig extrakostnad på fem miljoner kronor för att köra lastbil”, säger Peter Andersson.

”Men vi har gott om tid på oss att fundera var vi ska vara placerade i framtiden. Om det blir i Norrköping vet vi inte.” Peter Andersson tycker att kommunen hade kunnat agera annorlunda.

”Låt initialt spåret vara och bygg sedan en ny sträckning så att vi inte drabbas av en nedläggning, eller åtminstone endast drabbas under en kort tid.”

Även Agroetanol, som tre gånger i veckan gör en omlastning vid hamnen, där råvaror lastas om till lastbil eller traktor med släp, hade helst haft kvar Södra hamnspåret. Precis som för BE Group blir det en för dyr investering att bygga nytt i närheten av den nya Kardonbanan. Därför blir det att man styr om transporterna till lastbil hela vägen.

”Det är olyckligt att järnvägen försvinner, det ställer till det lite för oss. Cirka 10 000 ton kommer att gå via lastbil istället för järnväg, vilket av miljöskäl är negativt. Samtidigt förstår vi att kommunen inte vill ha spår genom staden”, säger Martin Engström, affärschef på Agroetanol.

Radioloksoperatörerna Freddie Tärning och Tommy Sparrnäs kör T44 333 på Södra hamnspåret i Norrköping
Radioloksoperatörerna Freddie Tärning och Tommy Sparrnäs tvingas om några år sluta godsvagnar till företagen i Norrköping.

Inga alternativa dragningar

Trafikverket föreslog, som ersättning för den borttagna anslutningen till Södra stambanan, en alternativ dragning av Södra hamnspåret till en annan anslutning. Detta alternativ hade inneburit ett nytt spår genom den centrala Johannisborgsparken och vidare över Händelöbron där det finns ett befintligt spår. Men kommunen kom fram till att detta alternativ inte är möjligt.

”I första hand är det Johannisborgs slottsruin som ligger i parken som sätter stopp, eftersom den har ett väldigt starkt skydd”, säger Gunnar Cederberg, avdelningschef på mark- och infrastrukturavdelningen på Norrköping kommun.

”Dessutom är Händelöbron en gammal bro som inte skulle hålla länge för en hög belastning och skulle bli väldigt dyrt att underhålla. Livslängden blir väldigt mycket längre om man bara kör bil på den. Vi ville inte heller ha ett industrispår genom en nybyggd stadsdel.”

Södra Hamnspåret kommer att rivas om några år när Norrköpings kommun vill bygga bostäder på området.

Samtidigt hade det blivit väldigt dyrt i förhållande till godsvolymerna, menar kommunalrådet Karin Jansson då hon bemöter kritiken från BE Group.

”Frågan om en ny dragning har inte varit uppe till diskussion på initiativ av BE-Group. En ny dragning skulle i så fall bli tillfällig och byggas till en kostnad på 10–20 miljoner. Vår bedömning är att det inte är försvarbart att bygga en ny anslutning som kostar oförsvarligt mycket för så små godsvolymer som det handlar om.”

Om det finns andra möjliga nya spårdragningar, exempelvis genom att bygga en järnvägsbro över Lindökanalen till Händelö, som ligger ett stenkast bort från några av de berörda industriföretagen, och därmed eliminera behovet av en stor omväg via de centrala delarna av Norrköping, är inget man har analyserat vidare.

”Vi har gjort bedömningen att de godsvolymer som går på Södra hamnspåret är så pass liten samtidigt som det är väldigt dyrt att underhålla banan. Vi behöver hålla våra underhållskostnader så låga som möjligt eftersom vår totala driftbudget redan är hårt ansträngd”, säger Gunnar Cederberg.

Michael Nilsson

Michael Nilsson

Skribent

ANNONS:

Relaterat innehåll: