Annons:

Publicerad: 2021-06-15

Långsam återhämtning av tågresandet

I bästa fall ökar resandet med kollektivtrafiken på ett års sikt till 90 procent av resandet före coronapandemin. I sämsta fall görs endast 70 procent av de tidigare resorna. Resandet över Öresund återhämtar sig ännu sämre.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Öresundståg vid Håstad mellan Lund och Eslöv i april 2020.

Annons:

Det visar en beräkning, eller kanske snarare en skattning, av det framtida resandet som konsultföretaget Trivector gjort på uppdrag Öresundståg AB och SJ Öresund.

”Normalt bygger ju resandeprognoser på erfarenhetsvärden”, säger Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector. ”Men i läget vi befinner oss i nu under eller förhoppningsvis i slutet av coronapandemin finns inga erfarenhetsvärden att utgå från. ”

I stället utarbetade Mats Améen och hans kollegor på Trivector Traffic två scenarion och utifrån dessa skattades utvecklingen av resandet under det närmaste året.

Workshop om återhämtningen

Vid en workshop med 25 deltagare, bland andra kollektivtrafikplanerare, strateger och marknadsansvariga från Öresundståg AB, SJ och de berörda regionerna, diskuterades resandeåterhämtningen i Öresundstågstrafiken bland ett antal kundgrupper utifrån de två scenarierna. Detta underlag har sedan fått utgöra stommen i den sammanvägda skattningen av resandet framöver.

”Scenarierna påverkas främst av smittläget och de övergripande strategierna från myndigheterna”, säger Mats Améen.

Ett optimistiskt scenario innebär att smittspridningen minskar i och med vaccineringen och att restriktionerna lättar efterhand. Ett pessimistiskt scenario innebär att det trots vaccineringen är för tidigt att slappna av. Restriktioner börjar lätta först när hela befolkningen är vaccinerad under senare delen 2021 och återhämtningen går långsamt.

Mats Améen vid stationshuset i Dalby.

Det är som sagt ytterst vanskligt att bedöma hur fort återhämtningen av resandet kommer att gå men deltagarna i vår workshop gjorde ganska likartade bedömningar så det verkar finnas en betydande samsyn om att återhämtningen kommer att gå ganska långsamt.

 

Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector

Långsammare återhämtning över Öresund

Utvecklingen av resandet med Öresundstågen i Sverige kommer troligen att ha en ganska likartad utveckling medan resandet över Öresundsbron har mycket annorlunda förutsättningar på grund av utvecklingen av flygresandet till och från Kastrup och osäkerheten om det gränsöverskridande resandet.

Resultatet av skattningarna indikerar att resandet inom Sverige bedöms återhämta sig till 70-90 procent jämfört med resandenivåerna innan pandemin. Resandet över Öresundsbron bedöms få en mycket trögare återhämtningstakt än övrigt resande med Öresundstågstrafiken och återhämta sig med 53-78 procent jämfört med resandet 2019.

”Det är som sagt ytterst vanskligt att bedöma hur fort återhämtningen av resandet kommer att gå men deltagarna i vår workshop gjorde ganska likartade bedömningar så det verkar finnas en betydande samsyn om att återhämtningen kommer att gå ganska långsamt”, säger Mats Améen.

Nästan halvering av resandet 2020

2019 gjordes cirka 28 miljoner resor med Öresundstågen. 2020 gjordes endast cirka 16 miljoner resor trots att resandet under årets första tio veckor inte påverkades av pandemin.

Med minskningen var resandet 2020 tillbaka på 2006 års nivå.

Resenärerna i Öresundstågen är till stor del skol- och arbetspendlare.

Resandet med SJ:s snabbtåg X2000 är, eller åtminstone var, i betydligt högre utsträckning tjänsteresor och sådana kan inom överskådlig tid komma att vara av betydligt mindre omfattning än före coronapandemin.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

45-metersvagnar till Göteborg 2023

Göteborg kommer att få minst 40 stycken 45 meter långa spårvagnar. Den första spårvagnen kan sättas i trafik i slutet av 2023. Dessförinnan måste 38 hållplatser förlängas för att rymma de längre vagnarna.

Nyhet

Nya regionaltåg kan försenas

SJ tvingas troligen göra om upphandlingen av nya regionaltåg. Förvaltningsrätten anser att optionen är för stor i förhållande ursprungsbeställningen på 25 tågsätt.

Nyhet

Kräver ökat stöd från staten

Vy Tåg och MTR vill ha ökat stöd från staten för förlorade intäkter under coronapandemin. Hoppet står till fortsatt återbetalning av banavgifter under vintern och en mer jämlik fördelning.

Nyhet

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.