Annons:

Publicerad: 2020-10-14

MTR förlorade en halv miljard på två år

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

MTR Express ska strax avgå som tåg 12032 från Göteborg en januaridag 2018.

För de två åren 2018 och 2019 redovisar koncernen MTR Nordic förluster efter finansiella poster på sammanlagt drygt en halv miljard kronor.

Men förlusten halverades från 2018 till 2019, från 363 till 166 miljoner kronor.

MTR Nordic är moderbolag för MTR Express, numera MTRX, som bedriver snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg, MTR Pendeltågen som kör pendeltågen i Storstockholm, MTR Tunnelbanan som kör tågen i tunnelbanan i Stockholm, MTR Tech som underhåller fordonen som används i tunnelbanan och Emtrain som underhåller fordonen som används i pendeltågstrafiken.

Annons:

Stora förluster fick Euromaint att lämna

Emtrain ägdes tidigare till hälften av MTR Pendeltågen och till hälften av Euromaint Rail men de stora förlusterna fick förra året Euromaint att lämna bolaget och det är sedan augusti 2019 ett helägt dotterbolag till MTR Tech.

MTR Tunnelbanan och MTR Tech gick med vinst 2019 och har gjort det i många år. Övriga dotterbolag redovisar förluster i varierande omfattning.

MTR Tunnelbanan redovisar för 2019 ett resultat efter finansiella poster på 107 miljon, året innan var vinsten 102 Mkr.

Nettoomsättningen var förra året 3,2 miljarder kronor, marginellt högre än 2018.

Företaget gjorde dock stora bokslutsdispositioner, på 111 respektive 108 Mkr. Dessa utgörs av koncernbidrag till moderföretaget MTR Nordic för att detta skulle kunna hålla övriga förlustbringande dotterbolag under armarna.

MTR Pendeltågen hade ett katastrofalt 2018, resultatet efter skatt var -367 Mkr och nettoomsättningen strax under två miljarder kronor. Av fem kronor i intäkter gick en krona förlorad.

2019 blev betydligt bättre, förlusterna fortsatte men kunde nästan halveras till ett resultat efter finansiella poster på -215 Mkr.

Förbättringen beror till stor del på minskade böter och ökade bonusar från SL. En del av förlusten kan hänföras till ”uppstädningen” efter det delägda underhållsbolaget Emtrain som numera ägs av systerbolaget MTR Tech.

Bolaget höll sig flytande under 2019 med hjälp av ett aktieägartillskott på 120 miljoner och ett koncernbidrag på 108 miljoner. Det senare kan i huvudsak kopplas till det koncernbidrag som MTR Tunnelbanan redovisat.

Bland MTR Pendeltågens bokförda tillgångar finns en uppskjuten skattefordran på 60 miljoner, det är en skatt som bolaget inte behöver betala om det i framtiden kommer att redovisa vinst men som kommer att belasta framtida resultat vid uteblivna vinster.

Emtrain redovisade en förlust efter finansiella poster på -49 miljoner 2018 och -76 miljoner 2019. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 351 Mkr.

76 miljoner i förlust på en omsättning 351 miljoner är i samma klass som MTR Pendeltågen, det vill säga för varje intjänad femkrona förvandlades en krona till förlust.

Emtrain bildades då MTR tog över pendeltågstrafiken i Stockholm från SJ:s dotterbolag Stockholmståg i december 2016.

Syftet var att sköta underhållet av pendeltågen på uppdrag av MTR Pendeltågen. Emtrain var hälftenägt av MTR Pendeltågen och Euromaint Rail.

Omsättningen minskade från 420 miljoner år 2017 till 351 miljoner år 2019. Samtidigt ökade antalet anställda från 141 till 154 vilket rimmar dåligt med de effektiviseringar och personalneddragningar som aviserades 2017

Lokföraren Malin Nilsson kör tåg 12032 till Stockholm C i januari 2018.

Otillräcklig ersättning

Emtrain fick enligt avtal med MTR Pendeltågen ersättning i form av fast pris per månad för förvaltning, reparation och underhåll av fordon samt anläggningar. Den avtalade ersättningen visade sig vara otillräcklig.

De stora förlusterna fick Euromaint Rail att lämna bolaget i augusti 2019 och Euromaint tvingades då skriva av 52 miljoner kronor. Ett lån till Emtrain på 27 Mkr omvandlades till ett aktieägartillskott före utträdet och det tidigare satsade kapitalet på 25 miljoner skrevs av.

Emtrain blev ett helägt dotterbolag till MTR Tech. Transaktionen föregicks av att MTR Pendeltågen gav Emtrain ett aktieägartillskott på 147 miljoner för att täcka tidigare förluster och återskapa det egna kapitalet.

Emtrain såldes därefter till MTR Tech för 102 miljoner varefter återstående 45 miljoner skrevs av i MTR Pendeltågen. Till detta kommer att 25 miljoner i form av tidigare satsat kapital skrivits av 2018.

Dyrt misslyckande i Emtrain

De olika intressenternas kostnader för Emtrains misslyckande kan sammanfattas så här:

  • Euromaint Rail                         52 Mkr
  • MTR Pendeltågen                    70 Mkr
  • MTR Tech                                 26 Mkr


MTR Tech
redovisade för 2019 ett resultat efter finansiella poster på 33 miljoner kronor, något bättre än 2018 då resultatet blev 20 Mkr. Nettoomsättningen 2019 var 668 Mkr, några miljoner kronor högre än året innan.

MTR Tech är underhållsbolag för MTR Tunnelbanan och har tidigare redovisat årliga vinster i storleksordningen 30-50 miljoner kronor efter finansiella poster.

Resultatet för 2019 belastades med nedskrivningen på 26 miljoner kronor för innehavet i Emtrain som förvärvades för 102 Mkr men där värdet i bolaget beräknades till 76 Mkr.

MTR Express, som i år fått namnet MTRX, redovisar ett resultat efter finansiella poster på -29 miljoner kronor för 2019. Året dessförinnan blev resultatet -64 Mkr. Nettoomsättningen ökade från 249 till 301 Mkr.

Rörelseresultatet 2019 blev -3 Mkr men leasingavgifter för tågsätten medför att resultatet efter finansiella posten blir betydligt sämre.

Biljettintäkten per passagerare, den så kallade yielden, ökade enligt uppgift varför antalet resenärer bör ha ökat med cirka tio procent eller något mer under 2019.

MTR Express inledde trafiken mellan Göteborg och Stockholm i mars 2015. Ett av de första tågen mot Göteborg passerar genom tunneln vid Aspen mellan Alingsås och Göteborg.

Fem år av förluster för MTR Express

MTR Express har sedan det bildades 2014 gått med betydande minusresultat men förlusterna har successivt minskats. 2015 blev resultatet -107 Mkr, 2016 -118 Mkr och 2017 -94 Mkr.

2018 och 2019 klarades företaget förlusterna med hjälp av koncernbidrag och tidigare års ägartillskott.

Under 2020 har coronapandemin och det kraftigt minskade tågresandet medfört stora ekonomiska problem för MTRX. I april i år omvandlades 70 miljoner av ett tidigare lån från ägarna till aktieägartillskott.

MTR Nordic ägs formellt av MTR Corporation i London. Det brittiska bolaget är helägt av MTR Corporation i Hong Kong.

Problem även i England och Hong Kong

Den engelska verksamheten har dragits med stora förluster de senaste åren. Koncernbolaget i Hong Kong har problem med stora förseningar i flera stora projekt och mycket stora budgetöverskridanden.

Myndigheterna i Hong Kong har i åtminstone ett fall tvingats träda in för att rädda projekt.

Problemen i Sverige är så stora att de avhandlas i Hong Kong-bolagets årsredovisningar.

MTR Corporation i Hong Kong har lämnat en fullgörandegaranti till SL gällande pendeltågstrafiken på en miljard svenska kronor och MTR Pendeltågen kan inte dra sig ur avtalet utan stora kostnader.

Den första tiden var det gott om plats, men när coronapandemin bröt ut  hade MTR Express nått break-even.

MTR vill inte svara på frågor

Ingen i ledningen för MTR Nordic vill svara på frågor om de ekonomiska problemen för koncernen men MTR Nordic lämnar följande skriftliga kommentarer:

”Trots att MTR Nordic Group uppvisar ett negativt resultat har MTR ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med föregående år, vilket främst beror på att pendeltågsverksamheten och MTRX gjort en fantastisk förbättringsresa. En stor utmaning under det gångna året var relaterat till ett underskott av lokförare inom pendeltågen, men genom att stora insatser lagts på utbildning av lokförare är detta inte längre något som kommer påverka resultatet framåt. En annan utmaning är att MTRX fortsatt befinner sig i en tillväxtfas och drabbas hårt av att vara den enda aktiva tågoperatören som utestängs från statens säljkanal sj.se. ”

”Både MTR Pendeltågen och MTRX kommer fortsätta arbeta enligt plan. Fokus framåt kommer vara att liksom tidigare lägga mycket kraft på att slå nya rekord i punktlighet och fortsätta utveckla servicen. Vi kommer även fortsätta strida för konkurrens på lika villkor för att MTRX ska få möjlighet att säljas biljetter på sj.se, precis som alla andra tågoperatörer. Vidare fokuserar MTRX på att driva tillväxt framförallt genom att utveckla erbjudandet gentemot affärsresenärer, men också att förenkla det hållbara resandet och fortsätta satsa på kundupplevelsen. MTRX utsågs nyligen till det tredje mest innovativa varumärket i Sverige efter Ikea och Spotify och det mest innovativa varumärket i transportbranschen.”

”MTR Nordic Group tillsammans med våra långsiktiga ägare MTR Corporation kommer fortsätter satsa på den nordiska marknaden och söker nya möjligheter inom upphandlad trafik, fjärrtåg, fordonsunderhåll och facility management, men också helt nya affärer kopplade till den spårbundna trafiken. ”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland. Systemet gör det möjligt att införa det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan om två år. Nu har de åtta trafikledningscentralerna i Sverige samma system.

Nyhet

Svag ökning av tågresandet

Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå. Varken SJ, MTRX, Tågab eller Snälltåget planerar någon utökning av den mycket glesa trafiken i närtid.