Annons:

Publicerad: 2023-09-15

Trafikverket föreslår lånefinansiering och tidigareläggning

Trafikverket föreslår tidigareläggningar för att möta pågående och planerade industriinvesteringar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Det framgår av den rapport som Trafikverket idag överlämnar till regeringen.

“Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige”, säger Helena Eriksson, regional direktör vid Trafikverket, region Nord.

Flera olika infrastruktursatsningar har redan pekats ut som viktiga. Kapaciteten på sträckan Luleå–Boden och Boden–Kiruna behöver öka för att fler transporter på järnväg ska få plats. En utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen är en förutsättning för att möta framtida företagsetableringar och -expansioner. Norrbotniabanan ses som viktig för att öka godskapaciteten mellan norra och södra Sverige samt för att möta kommande behov av arbetspendling i området.

Lånefinansiering har bäst förutsättningar

För att möjliggöra ett snabbare och effektivare genomförande ser Trafikverket att lånefinansiering skapar bäst förutsättningar där anslag eller medfinansiering saknas.

“Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, säger Helena Eriksson.

Trafikverket föreslår en tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå–Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet samt E4 förbifart Skellefteå.

Trafikverket lämnar nu över detta uppdrag till regeringen för fortsatt hantering och beslut om finansiering, byggstartsbeslut med mera.

FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Kräver ökat stöd från staten

Vy Tåg och MTR vill ha ökat stöd från staten för förlorade intäkter under coronapandemin. Hoppet står till fortsatt återbetalning av banavgifter under vintern och en mer jämlik fördelning.

Nyhet

Lokalt engagemang räddar hotade banor

Regionala järnvägar är viktiga för både person- och godstrafik. Om en regional järnvägar ska utvecklas eller rivas upp avgörs till stor del av det lokala eller regionala engagemanget. Det visar en rapport av Olle Ek och Christian Guldberg.

Nyhet

Västtrafik stannar i regionen

Västtrafik sänker ambitionerna för gränsöverskridande trafik och lägger planerna på regionaltåg mellan Borås och Värnamo samt mellan Trollhättan och Halden på is. Tågen på Kinnekullebanan ska vända i Laxå eller Hallsberg.