Annons:

Publicerad: 2023-09-15

Trafikverket föreslår lånefinansiering och tidigareläggning

Trafikverket föreslår tidigareläggningar för att möta pågående och planerade industriinvesteringar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Det framgår av den rapport som Trafikverket idag överlämnar till regeringen.

“Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige”, säger Helena Eriksson, regional direktör vid Trafikverket, region Nord.

Flera olika infrastruktursatsningar har redan pekats ut som viktiga. Kapaciteten på sträckan Luleå–Boden och Boden–Kiruna behöver öka för att fler transporter på järnväg ska få plats. En utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen är en förutsättning för att möta framtida företagsetableringar och -expansioner. Norrbotniabanan ses som viktig för att öka godskapaciteten mellan norra och södra Sverige samt för att möta kommande behov av arbetspendling i området.

Lånefinansiering har bäst förutsättningar

För att möjliggöra ett snabbare och effektivare genomförande ser Trafikverket att lånefinansiering skapar bäst förutsättningar där anslag eller medfinansiering saknas.

“Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, säger Helena Eriksson.

Trafikverket föreslår en tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå–Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet samt E4 förbifart Skellefteå.

Trafikverket lämnar nu över detta uppdrag till regeringen för fortsatt hantering och beslut om finansiering, byggstartsbeslut med mera.

FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

Nyhet

Sprickor stoppar tågen

Tågtrafiken Uddevalla-Vänersborg och Vänersborg-Öxnered kommer att ersättas med buss under minst tre veckor. Vid en inspektion förra veckan upptäcktes sprickor i bärande delar.