fbpx

Här ska nya stationen byggas

Kiruna får om några år en ny station nära stadens nya centrum. Ett nytt spår till stationen dras i ett västligt läge längs Nikkaluoktavägen, enligt Trafikverkets beslut.

AV GÖRAN FÄLT • Publicerad 30 september 2021

FOTO: GÖRAN FÄLT
Här, strax söder om det nya centrum som nu byggs i Kiruna, ska den nya stationen placeras.

Ett nytt Kiruna håller på att byggas i en gigantisk samhällsomvandling. Malmen i gruvan sträcker sig in under stadens nuvarande centrala delar. Vartefter LKAB:s brytning fortsätter äter sig deformationszonen in under hus, vägar och järnvägsspår. Välbekanta byggnader rivs eller flyttas.
Det gamla stationshuset är borta. Hjalmar Lundbomsgården och andra äldre trähus har flyttats till nya lägen intill nybyggda höghus nedanför berget Luossavaara. Det gamla stadshuset är rivet och ersatt av Kristallen, en guldskimrande byggnad mitt i det nya centrum som nu växer upp bland byggkranar och grävmaskiner i den östra delen av dagens Kiruna.

Malmbanan fick ny sträckning 2012

Järnvägen som tidigare strök tätt förbi gruvan var bland de första anläggningarna som berördes av samhällsomvandlingen. En ny sträckning av Malmbanan väster om gruvan stod klar 2012. En ny godsbangård byggdes 2013 vid den nya järnvägen. Då flyttades även persontrafiken till en tillfällig station i nordväst, två kilometer från Kirunas centrum.
När stadens centrum nu flyttas tre kilometer längre österut behövs en ny permanent station.
Efter att ha utrett olika alternativ och haft samråd tog Trafikverket i slutet av augusti ställning för att den nya stationen ska placeras i ett centrumnära läge söder om Lombololeden, cirka en kilometer från Kirunas nya centrum. Trafikverket räknar med att den nya stationen kan börja byggas tidigast 2024.

FOTO: GÖRAN FÄLT
Sedan 2013 har resenärerna fått stiga av tåget vid en tillfällig station som ligger två kilometer från Kirunas nuvarande centrum. Nu byggs ett nytt centrum tre kilometer längre österut, då behövs en ny permanent station. Den 22 september 2021 står Norrtåg X51 9062 redo för avgång mot Luleå. 

Jungfruligt markområde

Det utpekade stationsområdet är i dag en obebyggd mark intill väg 870 mot Nikkaluokta. Härifrån kan man bortom träden skymta taket på det nya stadshuset och siluetten av nybyggda Scandic hotell. De blir landmärken som om några år kan visa tågresenärerna riktningen mot nya centrum inom hyfsat gångavstånd från det nya stationsområdet.
Ett spår till stationen kommer att byggas längs Nikkaluoktavägen. Den nya stationen blir en säckstation där tågen får vända, liksom de i dag gör vid den tillfälliga stationen.
Trafikverket motiverar sitt val med att det blir nära mellan nya stationen och centrum. En station mitt i centrum skulle ge större intrång i natur och stadsutbyggnad och dessutom bli dyrare.
Den västliga spårkorridoren blir något kortare och Trafikverket bedömer att den ger mindre påverkan för natur och renbete än det östliga alternativet. En spårdragning längs Nikkaluoktavägen minskar även barriäreffekten av den nya banan.

Öster eller väster om vägen

Trafikverket utreder nu om järnvägen ska dras öster eller väster om väg 870. Samrådet fortsätter om var inom det utpekade området som stationen ska byggas och det blir fortsatta samråd med samebyarna om anpassningar för rennäringen.
Den nya järnvägen till stationen kan skapa barriärer för renflyttningen och fragmentera betesmarken. Trafikverket ska utreda hur den negativa påverkan kan minskas, exempelvis med viltpassager.
Det alternativ som Trafikverket nu valt beräknas kosta 700-900 miljoner kronor att bygga. Enligt Trafikverket ska LKAB betala den nya järnvägsstationen, eftersom gruvbrytningen orsakar deformationerna i marken.

KARTA: TRAFIKVERKET
Karta över Kiruna och utredda stationsalternativ. Vid KMB ligger dagens tillfälliga station. Trafikverket har nu tagit ställning för något av alternativen LON1 eller LON2, strax söder om nya centrum, med en spårdragning längs väg 870, Nikkaluoktavägen. Alternativen med station mitt i nya centrum, KNC, eller vid flygplatsen, KFP, har valts bort.

”LKAB har redan betalat”

LKAB ser positivt på en centrumnära station och konstaterar att placeringen inte påverkar gruvbrytningen. Men gruvföretaget har invändningar mot kostnadsfördelningen.
”Vi kommer att fullt ut ersätta en permanent järnvägsstation, var den än placeras”, sa Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar, när Trafikverket presenterade samrådshandlingen i maj.
”Om det beslutas om en placering som kräver ny järnvägsdragning så behövs det däremot ytterligare finansiering för LKAB har redan betalat två miljarder kronor för den nya järnväg som invigdes 2012. Vi kan inte betala för samma sak två gånger.”
”Vi ser gärna att staten och Trafikverket tar ett helhetsgrepp på Malmbanan eftersom behoven från både industrin och persontrafiken ökar”, sade Stefan Hämäläinen.

Fler artiklar

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.
Det här är några av nyheterna i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022–2033.

read more

Vill du läsa fler artiklar?