Annons:

Publicerad: 2022-03-11

Nya avtal ska rädda Vy Tåg

Vy Tåg blöder. 2021 blev förlusten 445 miljoner kronor. Nu förhandlar Vy Tåg om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland och företaget har vänt sig till Trafikverket för att minska förlusterna.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Itinotåg 1421 har stannat till i Rottneros på väg mot Torsby i maj 2020.

Annons:

Den statsägda norska Vy-gruppen redovisar före 2021 en förlust på 1 182 miljoner norska kronor före skatt. Nästan hela förlusten uppstod i persontrafikbolagen Vy Tog AS och Vy Tåg AB.

För det svenska dotterbolaget Vy Tåg uppges förlusten till 445 MNOK, motsvarande drygt 460 miljoner svenska kronor.

Det innebär att den samlade förlusten för Vy Tåg den senaste femårsperioden närmar sig 900 Mkr. Det egna kapitalet inklusive föregående års aktieägartillskott på 350 Mkr har ätits upp och för att undvika konkurs krävs ett aktieägartillskott på ytterligare drygt över 300 Mkr.

Det framgår inte av bokslutskommunikén för koncernen hur förlusten har uppstått. Under året gjordes nettoavsättningar på drygt 550 MNOK för förlustavtal hos norska Vy Tog och svenska Vy Tåg. Den allra största delen av förlusten har uppstått i Sverige.

Nattågstrafiken troligen mest olönsam

Troligen orsakas en stor del av förlusterna i Sverige på den olönsamma trafiken med nattågen mellan Stockholm och Övre Norrland.

Vid Trafikverkets upphandling av nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland lämnade Vy Tåg ett mycket lågt anbud, vann upphandlingen och fick ett fyraårigt avtal om trafiken.

Brakförlust för Vy Tåg 2020

Vy Tåg, som ägs av norska statliga Vygruppen, redovisar en förlust på 255 miljoner kronor för 2020. I praktiken betalar de norska skattebetalarna en betydande del av många svenska tågresor.

Vy tog över nattågen i norr

Vy tog över nattågen till och från Övre Norrland från SJ, SJ övertog trafiken med Öresundstågen från Transdev, Lommabanan återfick persontågstrafiken efter 37 år och det blev enklare att köra godståg genom Hallsberg.

Vy Tåg får cirka 10 Mkr per år i ersättning för att köra tågen men betalar cirka 35 Mkr i hyra för lok och vagnar. Därför måste trafiken generera ett överskott på 25 miljoner kronor per år för att Vy Tåg ska nå ett nollresultat.

SJ, som körde tågen till mitten av december 2020, fick 45 Mkr per år sedan hyran för lok och vagnar var betald, för att köra tågen.

Trots att SJ i praktiken fick 45 Mkr per år för att köra tågen genererade trafiken förluster under flera år. När Vy i realiteten betalar 25 Mkr per år för att få köra tågen och samtidigt drabbats av coronapandemin och reserestriktionerna har det medfört mycket stora förluster.

Ett av Värmlandstrafiks motorvagnståg söder om Lysvik på Fryksdalsbanan i maj 2020.

Vy Tåg vill ha möte om nattågstrafiken

Vy Tåg har skrivit till Trafikverket för att få till ett möte om framtiden för nattågen mellan Stockholm och Övre Norrland.

I brevet skriver Vy Tåg att ”det ekonomiska läget är allvarligt”. Vy Tåg anser att Trafikverket beskrivit variationerna i antalet resenärer felaktigt och påpekar att Vy Tåg inte mottagit något stöd från svenska staten under pandemin.

Men Trafikverket kommer inte att kompensera Vy Tåg för de lägre intäkterna till följd av det minskade resandet.

”Underskrivet avtal gäller”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Det framgår av upphandlingsunderlaget att antalet passagerare kan variera och att det är något anbudsgivarna får räkna med.”

”Dessutom kan vi inte kompensera enstaka operatörer för lägre intäkter, det skulle vara orätt mot andra operatörer. Om Vy Tåg vill få någon särskild kompensation får man vända sig till svenska regeringen.”

Ingen omförhandling av avtalet

Trafikverket hävdar också att det inte kommer att omförhandla gällande avtal.

”Avtalet är på fyra år och gäller tiden ut, till december 2024”, säger Bengt Olsson.

Vy Tåg, som tidigare bedrev verksamheten under namnet Tågkompaniet, kör all regionaltrafik i mellersta och övre Norrland på uppdrag av Norrtåg, X-tågen på uppdrag av Region Gävleborg, samt lokal och regional tågtrafik i Värmland på uppdrag av Region Värmland.

Avtalen med Norrtåg och Region Värmland är så kallade tjänstekoncessioner vilket innebär att operatören, i det här fallet Vy Tåg, står för alla kostnader och erhåller alla intäkter från försäljning av periodkort och enkelbiljetter. En mindre årligt tillskott utgår från uppdragsgivarna.

Avtalen med tjänstekoncessioner har inneburit att Vy Tåg drabbats av betydande förluster. Tågen har rullat som vanligt, kostnaderna har varit oförändrade eller till och med något högre än vanligt medan intäkterna halverats.

Vi har diskussioner med Vy Tåg om eventuell ytterligare kompensation och om ett tilläggsavtal.

 

Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg

Vill ha ersättning och nya avtal

Vy Tåg har därför vänt till Norrtåg och Region Värmland med begäran om ekonomisk ersättning och omförhandling av gällande avtalen med hänvisning till en avtalsparagraf om ”väsentlig förändrade förhållanden”.

Vy Tåg och Norrtåg har haft flera möten och förhandlat vid flera tillfällen om ekonomisk kompensation och om ett nytt avtal eller om tillägg till nuvarande avtal.

Norrtåg betalade en extra ersättning om 32 miljoner kronor till Vy Tåg i januari i år vilket enligt Norrtåg utgjorde en tredjedel av de förlorade intäkterna. Det betyder att Vy Tåg under åren 2020-2021 tappat intäkter om cirka 100 Mkr i den regionala trafiken i norra halvan av Sverige.

”Vi har diskussioner med Vy Tåg om eventuell ytterligare kompensation och om ett tilläggsavtal”, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg.

”Vi är medvetna om att trafikföretag som Vy Tåg har haft det tufft och vi har en gemensam avsiktsförklaring och förhandlar om ett tilläggsavtal.”

Ägarna måste godkänna avtalet

Innan ett avtal kan undertecknas måste Norrtågs ägare, det vill säga Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, Region Västerbotten, Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, godkänna avtalet.

Joakim Berg har ingen prognos för när tilläggsavtalet kan komma att undertecknas.

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland diskuterade önskemålen från Vy Tåg vid sitt sammanträde 8 mars.

”Pandemi och koncessionsavtal är ingen bra kombination”, säger Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland. ”Vy Tåg har haft det besvärligt så vi har förståelse för att man vill någon form av ekonomisk stöttning och ett nytt avtal.”

Inför sammanträdet hade Mattias Bergh listat tre alternativ.

  • Avsluta avtalet i förtid och göra en ny upphandling
  • Ta över verksamheten i egen regi
  • Omförhandla avtalet

Han landade i det sista alternativet.

Vys tåg 94 till Riksgränsen rullar in på Uppsala C i juli 2021.

Att driva trafiken i egen regi är inte ett realistiskt val, vi har varken kunskaperna eller resurserna för att köra tåg i på egen hand.

 

Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland

Bäst med nytt avtal med Vy Tåg

”Då behöver vi inte genomföra en ny upphandlingsprocess som kostar tid och resurser, Region Värmland vet hur kostnadsbilden för trafiken ser ut och trafiken kan fortsätta med befintlig operatör vilket säkerställer kvalitet och stabilitet”, säger Mattias Bergh.

”Att driva trafiken i egen regi är inte ett realistiskt val, vi har varken kunskaperna eller resurserna för att köra tåg i på egen hand.”

Det nya avtalet blir ett produktionsavtal i stället för ett koncessionsavtal. Affärsrisken hamnar hos Region Värmland men regionen får rådighet över pris- och produktstrategi.

De närmaste åren ökar kostnaden men kan om resandet ökar minska på sikt.

”Vi kan styra, planera och utveckla trafiken med egna beslut”, säger Mattias Bergh.

Nytt avtal först från december 2024

Men även ett nytt avtal efter direktupphandling tar tid att förhandla fram och Mattias Bergh tror inte det kan komma att gälla förrän från december 2023.

”Innan dess får vi ha något slags nödåtagande med Open Book som innebär att vi ha full insyn i Vy Tågs räkenskaper för tågtrafiken i Värmland.”

Vy Tåg har tidigare fått 2,8 miljoner kronor i ersättning av Region Värmland för förlorade biljettintäkter och får nu kompensation av intäktsförluster med ytterligare 10,9 miljoner kronor.

Dag Lokrantz Bernitz, vd i Vy Tåg, vill inte kommentera de ersättningar som betalats ut från Region Värmland och Norrtåg.

”Vi lever i en osäker värld och koncessionsavtal bygger på stabila förutsättningar och någorlunda förutsägbart resande”, säger han. ”Ingen kunde förutse coronapandemin och dess effekt på tågresandet, ingen kunde ta höjd för detta.”

Koncessionsavtal uteslutna

”Alla upphandlingar inom överskådlig kommer att vara någon form av produktionsavtal, bruttoavtal där operatören för en viss summa för att köra en viss trafik. Men i den bästa av världar är tjänstekoncessioner fantastiskt bra som ger incitament för att förbättra trafiken och öka resandet.”

Dag Lokrantz Bernitz säger sig vara hoppfull om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland. Han hoppas också att Trafikverket vill lyssna på argumenten från Vy Tåg om någon form av ersättning eller något slags tilläggsavtal.

”Intäkterna från nattågstrafiken var ju väldigt långt från de nivåer som gällde när avtalet tecknades”, säger han. ”Resandetappet var kraftigt.”

I Sverige har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fått viss ersättning av staten för förlorade kollektivtrafikintäkter samtidigt som regionerna fått generella bidrag för att täcka ökande kostnader under pandemin. Dessutom har en del banavgifter betalats tillbaka retroaktivt, vilket främst gynnat godstågsbolagen.

Bättre kompensation i Norge

I Norge har tågbolagen i stället fått ekonomisk kompensation av staten i nivå med de uteblivna intäkterna.

”Vi hade naturligtvis föredragit att den norska modellen tillämpats även i Sverige”, säger Dag Lokrantz Bernitz. ”Men nu är det inte så och därför har det blivit en besvärande förlust för oss förra året.”

”Nu ser vi hur resandet ökar och med viss kompensation från Norrtåg och Region Dalarna och nya avtal ser det betydligt ljusare ut för Vy Tåg 2022.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Återhämtningen har börjat

De svenska kollektivtrafikmyndigheterna tappar drygt 20 miljarder kronor på tre år på grund av minskat resande under coronapandemin. Men det är lite mindre än befarat och nu ökar resandet.

Nyhet

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo föreslås få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten. Därmed undanröjs hotet om att Green Cargo inom kort skulle tvingas upprätta en kontrollbalansräkning och att det på sikt skulle behöva begära sig i konkurs.

Nyhet

Mer livsmedel på tåg efter corona

En mycket liten del av de varor som säljs hos de fyra stora dagligvaruhandlarna har nått lager och logistikcenter med järnväg, Men en effekt av coronapandemin och svårigheterna att få lastbilstransporterna att fungera kan bli att mer varor körs med tåg.

Nyhet

Nu inleds spårbytet på Malmbanan

I kväll inleds spårbytet mellan Gällivare och Håmojåkk på Malmbanan. Den 32 kilometer långa sträckan får nya sliprar, nya räler och ballastrening under nätterna de kommande två månaderna.