Annons:

Publicerad: 2023-07-03

Svårt att öka antalet godstransporter på järnväg

Godstransportköpare ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen – men bristen på kapacitet och punktlighet ses som hinder. Det framkommer i Transportsstyrelsens nya rapport: Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022.

Vartannat år gör Transportstyrelsen en kvalitativ marknadsundersökning bland godstransportköpare för att få deras syn på hur det fungerar att frakta varor på järnväg. Rapporten bygger på denna undersökning.

Rapporten lyfter fram att de som köper godstransporter ser att järnvägens stordriftsfördelar framför allt kommer till sin rätt vid längre sändningar av tungt och volymkrävande gods. De ser också positivt på möjligheten att frakta mer gods på järnvägen i framtiden, då det ses som ett bra val ur miljöhänsyn. Att flytta över gods från väg till järnväg är nödvändigt för att etappmålet om att minska inrikes transporters växthusgasutsläpp ska kunna nås.

– Det är därför oroande att de upplever att utvecklingen i branschen stagnerat och att järnvägen snarare har förlorat i konkurrenskraft jämfört med godstransporter på väg, säger Jonathan Sundin, utredare vid Transsportstyrelsen.

Lågt förtroende och stagnerad utveckling

Järnvägen ses idag inte som ett reellt alternativ när det är kritiskt att godset kommer fram i tid. Synpunkterna om brist på tillförlitlighet är inte nya. De har framförts i tidigare rapporter, det vill säga också innan Trafikverkets nya planeringssystem, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK), sjösattes. Problemen med bland annat sena körplaner och omfattande väntetider på mötesstationer har förvärrats ytterligare efter att det nya planeringssystemet infördes.

Till följd av Trafikverkets omfattande planeringsproblem har därför aktörernas förtroende för järnvägen försämrats ytterligare den senaste tiden. När intervjuerna genomfördes uttryckte godstransportköparna att problemen lett till att planeringen av transporter försvårats och gett ökade kostnader. I förlängningen riskerar detta att leda till att järnvägen väljs bort till förmån för väg.

Ett annat hinder som tas upp i rapporten rör järnvägens kapacitet, där vissa menar att det idag saknas tillräcklig kapacitet för att möta deras behov. Andelen gods som går på järnväg har varit relativt konstant över tid.

– De som köper godstransporter ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen i framtiden än vad som görs idag. Det kräver dock att utveckling sker, säger Jonathan Sundin.

Rapporten laddas ner här.

Hector Rail 441 002 med ett godståg från Grums till Hallsberg står på sidospår för att möta ett virkeståg i Väse en sommarkväll i juni 2015.

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Godstågen blir färre

Miljökompensationen sänks med 60 procent redan i år och banavgifterna höjs med 37 procent nästa år. De kärva tiderna för de svenska godstågsbolagen blir ännu kärvare. Trafikverket räknar med färre godståg.

Nyhet

Green Cargo ställer in

Green Cargo har tvingats till stora neddragningar av tågtrafiken på grund av lokförarbristen. Kunderna är oroliga och en del gods går nu på lastbil. Men godsvolymerna på järnväg ökar.

Nyhet

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.