Publicerad: 2024-01-26

Det krävs större satsningar på järnvägen

I Trafikverkets nyligen presenterade inriktningsunderlag för transportsystemet saknas den järnvägssatsning EU efterlyser.

Karin Svensson Smith

Karin Svensson Smith

Miljöpartist, före detta riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott

I järnvägens barndom var Sverige pionjär vilket var väldigt viktigt för utveckling av näringsliv och välstånd. Nu är Sverige rejält på efterkälken. Tidö-regeringen missar tågtrafikens potential och klamrar i stället fast sig vid ogrundade prognoser om kärnkraftsutbyggnad och tekniska lösningar som ännu bara finns på ritborden hos bil- och flygindustrin.

Fossilenergi utgör blodomloppet i transportsektorn som använder tre fjärdedelar av den importerade oljan. Att fasa ut oljeberoendet är nödvändigt både för att nå klimatmål och för att stärka Sveriges beredskap i händelse av krig. Tidöregeringens sänkning av bensin- och dieselskatten kommer att öka Sveriges sårbarhet. Beslutet att ändra reduktionsplikten så att fossilandelen i drivmedlet blir större späder också på sårbarheten.

EU:s arbete för att skapa ett sammanhängande järnvägsnät över nationsgränserna tog fart i samband med den arabiska våren då fanns ett hot om blockad i Hormuzsundet. Intresset av att frigöra sig från import av energiråvara tog ny fart när Ryssland startade krig i Ukraina. De kapningar som nyligen skett i Röda havet är en ännu en påminnelse om den sårbarhet EUs import av fossil energi utgör.

EU vill bygga bort flaskhalsar

EU-parlamentet och EU-länderna enades strax innan jul om nya den förordning som reglerar det transeuropeiska transportnätet TEN-T Trans European Network-Transport. Genom att bygga bort flaskhalsar och felande länkar ska det bli ett sammanhållet järnvägssystem i EU. De nordiska huvudstäderna ska kopplas till varandra genom transportkorridoren Skandinavien–Medelhavet. Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm som tidigare inte varit inkluderat finns nu med när EU reviderar förordningen. Gröna företrädare i EU-parlamentet har drivit på för den järnvägsutbyggnad som behövs för att tågtrafiken ska kunna erbjuda attraktiva alternativ till såväl bil- som flygresor.

Det första nattåget från Sverige till Tyskland via Danmark på 27 år passerade över Rendsburger Hochbrücke vid 04-tiden natten till 28 juni 2021. FOTO: Linus Hall

Regeringen bör följa Riksrevisionens rekommendation om att avbryta planeringen för icke igångsatta infrastrukturinvesteringar med låg nytta. Att bygga för mer vägtrafik motverkar klimatmålen. I kombination med den lånefinansiering som möjliggjorde att Öresundsbron kunde byggas finns det då plats för samhällsnyttiga uppgraderingar av järnvägen.

Tågtransport mer effektiv än lastbilsfrakt

Elektrifiering av transportsektorn måste kombineras med krav på transporteffektivitet. Den största effektivitetsvinsten uppnås genom att flytta transporter från flyg och väg till järnväg. Malmbanan är en av flera angelägna godssatsningar. Brist på plats på spåren är en stor orsak till att tågen blir sena. För att få ordning på tågtrafiken krävs fler spår Stockholm/Göteborg/Oslo/Malmö, Gävle–Sundsvall samt annan järnvägsutbyggnad. Utbyggnaden av nya stambanor är angeläget för att frigöra kapacitet till utökad regionaltågstrafik och godstrafik på befintliga stambanor. Att nya stambanor beräknas bli dyra beror på att Trafikverkets förslag utgår från traditionell markförlagd banvall. I stället borde planeras för en höghastighetsbana på bropelare. Den går snabbt att bygga, klarar översvämningar bättre än markförlagd järnväg och minskar såväl markintrång som schaktmassor.

Staten måste ta ett övergripande ansvar

I Sverige är järnvägen ett virrvarr där alla skyller på andra och ingen tar ansvar för att tågen kommer fram i tid. Regeringen är ansvarig för styrning av statliga myndigheter. Staten måste ta ett övergripande ansvar för hela järnvägsanläggningen och att det finns gynnsamma villkor för tågtrafik. Järnvägssystemet är ryggraden i kollektivtrafiksystemet och resenärer påverkas dagligen av bristande kapacitet och dålig punktlighet. Dagens situation är helt oacceptabel. Människor som väljer tåg av klimat- eller andra skäl, ska ha tillgång till bekväma tågresor och tillförlitliga tidtabeller.

Artikeln har tidigare varit publicerad på Dagens ETC.

Karin Svensson Smith, Miljöpartiet, före detta riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskot

Relaterat innehåll:

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Debatt

Vad EU bör göra för tågtrafiken

I debatten inför EU-parlamentsvalet blev tågresande ett ämne som återkom vid flera tillfällen. Alla partier utom SD uttryckte ambitioner om att EU skulle göra mer för oss som vill åka tåg över nationsgränserna.

Debatt

Järnvägen lider av flera systemfel

Tågen har under lång tid haft oacceptabelt mycket förseningar och under senare tid allt flera inställda tåg. Det belastar allvarligt samhällets varutransporter, personresor och privatpersoner. Det menar Evert Andersson och Gunnar Hallert.

Debatt

Resenärerna, Trafikverket och klimatet

Trafikverket överskattar ökningen av biltrafik och underskattar ökningen av tågresande. Det menar Karin Svensson Smith, miljöpartist, före detta riksdagsledamot och ordförande i riksdagens trafikutskott. Läs debattinlägget här.

Debatt

Götalandsbanan har enorm potential

Bo Lind är pensionerad universitetsadjunkt. Han menar att det det svenska järnvägsnätet inte alls är fullt utbyggt som många påstår. I dag saknar Stockholm och även Linköping och Norrköping i stort sett direkta tågförbindelser med flera större städer i landet.

Debatt

En vision för järnvägen – och för ett starkare Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden. Därför lanserar idag JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, en gemensam vision för Sverige 2050 tillsammans med landets ledande branschaktörer.

Debatt

Sverige behöver lasarettståg

Kriget i Ukraina har visat på behovet av att snabbt kunna evakuera ett stort antal skadade människor från en del av landet till andra mindre utsatta delar. För att åstadkomma detta bör ett antal lasarettståg inrättats. Det skriver Gunnar Tufveson och Jan Enskog i ett debattinlägg.

Debatt

“MTR har organiserat sig fel”

Anledningen till att tågtrafiken mellan Uppsala och Gävle fungera så dåligt är inte personalbrist utan att trafiken är organiserad på fel sätt. Problemet är att MTR valt en centraliserad administration och trafikledning för hela sitt uppdrag för Mälardalstrafik.

Debatt

Privata sektorn kan finansiera de nya snabbspåren

"Nya planeringsmetoder och ny byggteknik reducerar kostnaderna för och riskerna med att bygga nya järnvägar. Det finns gott om tillgängligt privat kapital som söker långa investeringar med stabil avkastning," menar Börje Lundvall på Projektfinans AB.

Debatt

Kom till rätta med banunderhållet

De senaste veckornas stora tågförseningar är främst orsakade av akuta spårreparationer utanför Flen och Nässjö på Västra och Södra stambanan. Även om rälssprickorna uppstått som ett akut problem är de dessvärre symtomet på decennier av eftersatt järnvägsunderhåll.

Debatt

Låt staten ta över all tågtrafik

Under min tid på järnvägen och flertalet år före det har man fått höra “Det vore bättre om staten tog över allt”. Jag har aldrig trott på det som lösning eftersom många privata aktörer gör ett mycket bra jobb trots ekonomisk motvind.

Debatt

Urspårningen på Malmbanan hade kunnat undvikas

Den svenska järnvägen är oumbärlig för svensk industri och export. Därför får avbrott och förseningar i tågtrafiken stora ekonomiska påföljder. Det blir inte minst tydligt när ett av LKAB:s malmtåg spårade ur på Malmbanan i början av november 2021.

Debatt

Sökes: Ny generaldirektör för Trafikverket

Regeringen söker nu efter ny generaldirektör till Trafikverket inför att Lena Erixon slutar den sista december i år. Här är vad branschen söker hos Lenas efterträdare och de utmaningar som en ny generaldirektör behöver ta tag i.

Debatt

Krav på tåguppehåll mellan Skövde och Töreboda

Hembygdsföreningarna i Moholm, Tidan och Wäring har tröttnat på att nordöstra Skaraborg åsidosätts av Västra Götalandsregionen. När Kollektivtrafiknämnden i sin senaste plan, Tåg – Målbild 2028, prioriterade Sjuhärad och Dalsland, var måttet rågat.

Debatt

Nya stambanor för 205 miljarder?

Det finns mycket att säga om nya stambanor, men att planera stationer utanför städerna får inte vara vägen framåt. Det säger Oskar Fröidh, universitetslektor i järnvägssystem, KTH.