Annons:

Publicerad: 2023-10-10

MTR i djup kris

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg redovisar brakförluster 2022. MTR Tunnelbanan levererade vinst förra året och förlusten krymper i MTRX. Koncernen MTR Nordic gjorde en förlust på drygt en kvarts miljard kronor. 2023 kan förlusten bli ännu större.

Text: Ulf Nyström  Foto: Anders Jansson

MTR Mälartrafik har tvingats ställa in en fjärdedel av regionaltågen i Mälardalen. Resultat efter finansiella poster blev -290 Mkr förra året och förlusten kan bli lika stor i år. Ett av Mälartrafiks regionaltåg passerar Stenhammar strax väster om Flen 8 maj 2023.

De omfattande problemen för MTR Mälartåg som bedriver den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen och MTR Pendeltågen som bedriver den upphandlade pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen beror främst på personalbrist som i sin tur beror på en generell lokförarbrist i landet och dålig arbetsmiljö och organisation i bolagen.

Ledningen för det svenska moderbolaget MTR Nordic vill inte kommentera de omfattande ekonomiska problemen för moderbolaget och flera av dotterbolagen.

MTR Nordic

Moderbolaget MTR Nordic ökade omsättningen från 6 089 till 6 873 miljoner kronor från 2021 till 2022.

Resultat efter finansiella poster försämrades från +6,1 till -274 miljoner kronor.

Moderbolaget erhöll under 2022 ett aktieägartillskott på 150 miljoner kronor.

Totalt har MTR Nordic genom åren erhållits 840 miljoner kronor i aktieägartillskott.

Under 2022 har erhölls dessutom 260 Mkr genom lån från ägarna.

I koncernens balansräkning finns upptaget en tillgång på 162,2 Mkr avseende uppskjuten skattefordran. Med nuvarande resultatutveckling är det tveksamt om bolaget kommer att kunna tillgodoräkna hela denna tillgång genom avräkning mot skatt på framtida vinster.

Enligt halvårsrapporten för MTR Nordics moderbolag i Hong Kong uppgick rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för MTR Nordic under första halvåret 2023 till -297 miljoner HKD vilket motsvarar -417 miljoner svenska kronor.

MTR Pendeltågen

Omsättningen minskade marginellt från 2 220 till 2 210 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster försämrades kraftigt från -12,9 till -290 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till -140 Mkr. Resterande förlust beror på lämnat stöd till MTR Mälartåg.

MTR Pendeltågen har förlorat stora belopp under årens lopp. Enbart under 2018 och 2019 blev resultatet efter finansnetto drygt en halv miljard kronor i förlust.

MTR Mälartåg

MTR Mälartåg tog över regionaltågstrafiken för Mälardalstrafik 12 december 2021 och den regionala tågtrafiken i Uppland som tidigare bedrivits för Upplands lokaltrafik 12 juni 2022.

Omsättningen ökade från 21,0 till 319 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster försämrades från -41,3 till -196 MKr.

Rörelsen kostade 516 Mkr att driva men inbringade endast 320 Mkr i intäkter.

Bolaget fick under 2022 ett aktieägartillskott på 120 Mkr från MTR Pendeltågen.

2023 har en stor del av tågen varit inställda efter en överenskommelse med Mälardalstrafik. Under året har ytterligare ett aktieägartillskott på 50 Mkr erhållits.

MTRX

Omsättningen ökade från 172 till 350 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster förbättrades från -74,7 till -13,0 Mkr.

Siffrorna är bättre än 2019 som var bolagets bästa år före pandemin. Samtidigt som man framhåller den goda utvecklingen är ledningen för MTRX återhållsam beträffande framtidsutsikterna.

Driftkostnaderna exklusive personalkostnaderna har mer än fördubblats 2022 jämfört med 2021 och det finns en betydande osäkerhet beträffande kostnadsutvecklingen. Nuvarande leasingavtal tycks gå ut under 2024 och även om det inte nämns i årsredovisningen finns risk att kostnaden för fordonsfinansieringen kan komma att öka till följd av högre räntor och svag krona.

MTR Tunnelbanan

Omsättningen ökade från 3 311 till 3 556 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster försämrades från 155 till 138 Mkr.

MTR Tunnelbanan lämnade under 2022 koncernbidrag på 146 Mkr till moderbolaget MTR Nordic.

MTR Tunnelbanan har under alla år varit en stabil kassako för MTR Nordic med årliga vinster på 100–150 miljoner kronor. De senaste sex åren har givit ett resultat efter finansnetto på 740 Mkr.

MTR Tech

Intäkterna ökade från 1 320 till 1 596 miljoner kronor. 93 procent utgörs av intäkter från andra MTR-bolag.

Resultat efter finansiella poster försämrades från 4,7 till -46,2 Mkr.

Resultatförsämringen kan förmodligen härledas till kraftigt ökade kostnader för reservdelar på grund av försämrad valutakurs och inflation samt till problem i samband med uppstarten av Mälartåg.

Problemen med lönsamhet tycks bestå under 2023. Det framgår att MTR Tech under 2023 fått ett aktieägartillskott på 15 Mkr från moderbolaget MTR Nordic.

MTR Facility Management

Intäkterna ökade från 525 till 670 miljoner kronor.

Resultat efter finansiella poster försämrades marginellt från 12,2 till 11,9 Mkr

Annons:

Ledningen för MTR Nordic vill inte kommentera de omfattande ekonomiska problemen för moderbolaget och flera av dotterbolagen.

”Satsning på lång sikt”

Erik Söderberg, presschef på MTR Nordic, skriver kortfattat följande till Järnvägar.nu:

”Det vi kan säga om dessa bokslut är att vi investerar i verksamheterna och utvecklar dem för att få mesta möjliga effekt på lång sikt. Ett exempel på en sådan investering är våra stora satsningar på att utbilda nya lokförare för att råda bot på den stora lokförarbrist som hela branschen just nu kämpar med. Vi är det tågbolag i Sverige som utbildar allra flest nya lokförare vilket succesivt kommer vara väldigt gynnsamt för järnvägen i Sverige de kommande åren.”

”Det vi kan säga om dessa bokslut är att vi investerar i verksamheterna och utvecklar dem för att få mesta möjliga effekt på lång sikt. Ett exempel på en sådan investering är våra stora satsningar på att utbilda nya lokförare för att råda bot på den stora lokförarbrist som hela branschen just nu kämpar med.

 

Erik Söderberg, presschef på MTR Nordic

MTR Nordic inledde i december förra året en översyn av MTRX för att ”utforska framtida strategiska alternativ” inklusive ”en potentiell avyttring”.

”För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för koncernen att genomföra sin strategi och för att ge MTRX förutsättningar att nå sin fulla potential, vill nu MTR Nordic utforska framtida strategiska alternativ för MTRX, inklusive möjligheten att hitta en ny ägare”, skrev den dåvarande ledningen för MTR i ett pressmeddelande.

Sedan dess har översynen vidgats till att omfatta samtliga bolag inom MTR-sfären.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm beslöt i våras att inte förlänga avtalet om pendeltågstrafiken med MTR. Nuvarande avtal gäller till december 2026. Upphandlingen av ny trafikoperatör inleds i höst.

Dessutom går gällande avtal för MTR Tunnelbanan ut 2025. Upphandling pågår.

MTR Tunnelbanan vill fortsätta köra tågen i tunnelbanan men franska Transdev och SMRT, som kör tunnelbanan i Singapore, har lagt ett gemensamt bud och enligt Dagens Industri har franska Keolis också lagt bud på trafiken.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

MTRX snart till salu?

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg har stora svårigheter att upprätthålla tågtrafiken och går med förlust. MTRX kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg med hög punktlighet men redovisar stora förluster. MTRX kan offras för att rädda de andra bolagen.

Ingen förlängning för MTR

Trafikförvaltningen i Region Stockholm väljer att inte förlänga avtalet om pendeltågstrafiken med MTR. Nuvarande avtal gäller till december 2026. Upphandlingen av ny trafikoperatör inleds i höst.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

VR köper MTRX

Statliga finska tågtrafikföretaget VR Group köper MTRX av MTR Nordic. Köpet slutförs troligen i maj. Köpeskillingen är inte offentlig.

Nyhet

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Nyhet

Mer detaljer om SJ:s nya snabbtåg

De första av SJ:s 25 nya snabbtåg beräknas sättas i trafik under andra halvåret 2026. Det handlar om sträckor som redan är byggda för topphastigheten 250 km/tim, till exempel Botniabanan samt delar av Ostkustbanan och Västkustbanan.

Nyhet

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.