Annons:

Publicerad: 2021-04-27

Upphandling måste göras om

Mälardalstrafiken måste göra om upphandlingen av trafikavtalet för Mälartåg. SJ begärde överprövning hos Förvaltningsrätten som bifallit SJ:s ansökan. MTR kan dock köra tågen från december genom en direkttilldelning.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Mälardalstrafiks ER1 029 i tåg från Stockholm mot Örebro i Strängnäs om aftonen 23 mars 2021.

Annons:

”Det är glädjande att se att Förvaltningsrätten har kommit till samma slutsatser som SJ”, säger Dan Olofsson, ansvarig för SJ:s anbud på upphandlad trafik.

”Vi anser att den utvärderingsmodell som använts är så pass bristfällig att den öppnar för osund och taktisk prissättning. Det här är en viktig delseger för rättvisare upphandlingar.”

SJs anbud låg cirka 200 miljoner kronor över MTR:s anbud på 489 miljoner kronor per år. Arrivas anbud låg mellan SJ:s och MTR:s anbud.

”Enorma skillnader i anbudspris”

”Dessa enorma skillnader i anbudspris säger något om hur stora möjligheterna att påverka anbudspriset genom spekulation eller manipulation av delpriser varit”, säger Dan Olofsson.

Anbudspriset är en del av utvärderingen. Därtill kommer kvalitetsbristpåslagen som ger ett upphandlingspris, ett jämförelsetal. Eftersom Mälardalstrafiken valde att inte utvärdera SJ:s eller Vy:s kvalitetsbilagor så blev det aldrig klarlagt hur mycket upphandlingspriserna skiljde sig från varandra.

I december 2020 meddelade Mälardalstrafik att MTR Jota vunnit upphandlingen av det nya trafikavtalet för Mälartåg.

MTR vann trafiken med Mälartågen

MTR kommer att köra regionaltågen i Mälardalen från december nästa år. Det står klart sedan Mälardalstrafik avgjort upphandlingen av trafiken med Mälartågen. MTR jublar, SJ deppar.

Upphandlingen gäller uppdraget att köra Mälartågstrafiken och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Avtalet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning i ett år.

Det nya avtalet innefattar dessutom trafiken med Upptåget, som idag körs av Transdev på sträckorna Gävle-Uppsala och Sala-Uppsala. Denna trafik inkluderas från december i år i Mälartågs-systemet.

SJ begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Stockholm.

SJ pekade på flera brister i underlaget för upphandlingen. Bristerna finns inom tre områden. Förvaltningsrätten ger SJ rätt i två fall.

Två upphandlingar, tre överklaganden

SJ och Arriva överklagar Mälardalstrafiks beslut att låta MTR köra Mälartågen i minst åtta år från december 2021. Förra veckan överklagade Vy Tåg JLT:s beslut att låta SJ köra Krösatågen i tolv år från december 2021.

Det är glädjande att se att Förvaltningsrätten har kommit till samma slutsatser som SJ

 

Dan Olofsson, ansvarig för SJ:s anbud på upphandlad trafik.

I upphandlingen fanns ett krav att samtliga delpriser ska vara rimliga och bärkraftiga. Det saknades dock en definition i upphandlingsdokumenten som klargör vad som menas med rimliga och bärkraftiga delpriser. SJ menade att ett sådant krav gör det omöjligt att förstå vilka prisnivåer som ska leda till förkastande av anbud.

Förvaltningsrätten anser, i likhet med SJ, att kravet brister i transparens genom att det saknas tillräcklig information för anbudsgivarna om vad som krävs för att kravet ska anses uppfyllt.

Tungt underhåll som inte behövs

Förutom att lämna priser för daglig drift av trafiken så skulle anbudsgivarna även lämna priser på bland annat lågfrekvent underhåll, det som ofta kallas tungt fordonsunderhåll.

Förvaltningsrätten konstaterar, precis som SJ, att vissa underhållsåtgärder som anges i upphandlingen, exempelvis byte av traktionsströmriktare och batterisystem, med stor sannolikhet inte kommer att behövas under avtalstiden på åtta, eller högst nio, år eftersom det går över 15 år mellan åtgärderna och ER1-fordonen är nya.

I kombination med det otydliga kravet på bärkraftiga priser finns det alltså möjlighet att sätta dessa delpriser taktiskt, så att utvärderingspriset blir lägre och därmed inte heller det ekonomiskt mest fördelaktiga. En sådan utvärderingsmodell strider enligt domstolen mot Lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Mälartåg ER 005 står redo för avgång till Stockholm på Norrköping C 4 mars 2021.

Vi anser att Mälardalstrafik har valt att basera hela upphandlingen på en grundproduktion som är cirka 30 procent högre än idag och att det är låg sannolikhet att produktionen kan öka mer än grundproduktionen.

 

Dan Olofsson, ansvarig för SJ:s anbud på upphandlad trafik.

Acceptabla frivolymer

Förändringpriser används av beställaren för att justera grundersättningen till följd av ökad eller minskad tågtrafik. Beställaren har rätt att beställa mer eller mindre trafik så länge det är inom vissa förutbestämda nivåer, så kallade frivolymer.

Förändringspriser är normalt förfarande men Mälardalstrafik har lagt stor vikt vid offererade förändringspriser vid utvärderingen och de ligger även till grund för storleken på de viten som trafikutövaren åläggs att betala till Mälardalstrafik om beställd produktion inte utförs.

”Vi anser att Mälardalstrafik har valt att basera hela upphandlingen på en grundproduktion som är cirka 30 procent högre än idag och att det är låg sannolikhet att produktionen kan öka mer än grundproduktionen”, säger Dan Olofsson.

”Samtliga fordon behövs för att utföra grundproduktionen och det är redan fullt på de aktuella spåren stora delar av dygnet.”

”Riskfritt ange låga priser”

”En anbudsgivare kan utan allt för stor risk ange väldigt låga, eller till och med negativa förändringspriser och därmed tjäna på att beställaren minskar trafiken i förhållande till grundproduktionen”, säger Dan Olofsson. ”Vi menar att det strider mot LUK att ha en modell som tillåter manipulation av utvärderingen.”

Men Förvaltningsrätten går på Mälardalstrafiks linje och skriver att det med beaktande av att denna typ av ramavtal inte tidigare har upphandlats inte är bevisat att grundproduktion i kombination med förändringspriser möjliggör manipulering av utvärderingen.

Det hade också krävts att SJ kunnat visa att bolaget har lidit eller riskerat att lida skada av bristerna i upphandlingsunderlaget.

Förvaltningsrätten håller med SJ

Förvaltningsrätten håller även här med SJ om att kravet på rimliga och bärkraftiga priser och den hypotetiska viktningen av underhållsåtgärder har begränsat SJ:s möjlighet att konkurrera med priset och att lämna sitt bästa tänkbara anbud eftersom det haft en avhållande verkan på SJ:s prissättning i upphandlingen.

Förvaltningsrättens slutsats är entydig:

”Det finns därför skäl att ingripa mot upphandlingen mot bakgrund av vad SJ har anfört. SJ:s ansökan om överprövning ska därför bifallas på så sätt att upphandlingen ska göras om.”

Mälardalstrafik har nu tre veckor på sig att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Förvaltningsrätten avkunnade samtidigt dom i Arrivas begäran om överprövning av samma upphandling.

Arrivas överklagande avvisas

Arriva begärde överprövning på grund av påstådda formaliabrister i MTR:s anbud snarare än brister i Mälardalstrafiks upphandlingsdokument. Arriva menade att MTR inte uppfyllde kravet på bankgaranti och att de inte hade visat att de förfogade över nödvändiga resurser från företag vars kapacitet åberopades.

Men Förvaltningsrätten avvisar Arrivas påståenden och dömer till Mälardalstrafiks fördel.

Ingen kommentar från Mälardalstrafiken

Mälardalstrafik vill på tisdagen inte kommentera Förvaltningsrättens domar utan hänvisar till ett pressmeddelande på förvaltningens webbsida där man konstaterar att ”Förvaltningsrätten går på SJ:s linje och beslutar att upphandlingen ska göras om”.

”Vi fick domarna sent i går eftermiddag och vi och vår juridiska expertis går nu igenom och analyserar det omfattande materialet”, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik enligt pressmeddelandet. ”Tidsfristen för att överklaga Förvaltningsrättens dom är tre veckor och just nu kommenterar vi inte processen mer än så. ”

Direkttilldelning av trafiken till MTR

Mälardalstrafik har tidigare i år säkrat tågtrafiken från december 2021 genom en direkttilldelning av trafiken till MTR under en övergångsperiod.

Interimskontraktet med MTR gäller i två år till december 2023 med möjlighet till upp till två års förlängning i avvaktan på att en ny upphandling ska vinna laga kraft.

Om Mälardalstrafik fått rätt i domstolen så hade interimsavtalet övergått i det upphandlade avtalet. När Mälardalstrafik nu förlorat i Förvaltningsrätten finns en möjlighet för att avsluta interimsavtalet med MTR senast 1 maj i år.

Region Uppland har förlängt avtalet med Transdev

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala har som gardering valt att förlänga avtalet med Transdev i sex månader. Det innebär att trafiken med Upptåget kommer att vara i stort sett oförändrad fram till och med den 11 juni 2022.

Upptåget-trafiken kommer att bli en integrerad del av Mälardalstrafiks upphandlade trafiksystem först den 12 juni nästa år.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

MTR har förlorat tre miljarder

Det svenska äventyret blir kostsamt för MTR. 2023 blev förlusterna för MTR Nordic och de svenska dotterbolagen närmare två miljarder kronor och tillsammans med tidigare förluster slutar notan på drygt tre miljarder kronor.

Nyhet

Striden om Öresundstågen hårdnar

Striden mellan SJ och Öresundståg hårdnar. Öresundståg anklagar SJ för inte leverera enligt avtal och att inte infria givna löften. SJ anser att bristen på reservdelar och fungerande depå beror på Öresundståg.

Nyhet

Vätgas framtiden på Inlandsbanan

Kanske var det framtiden som var synlig mellan Östersund och Lit på Inlandsbanan i veckan. Alstom visade upp iLint som i serieutförande ska klara 1 000 kilometer på en tankning. Men klimatneutrala resor är inte billiga.

Nyhet

Inlandsbanan mot ljusare tider

Ytterligare ett moderniserat motorvagnståg har nu levererats från Polen till Inlandståg i Östersund. Det femte och sista tågsättet kommer till Sverige i september. Inlandsbanan rustar nu för ökat resande.