Annons:

Publicerad: 2024-03-26

Tolv Traxx-lok för Malmbanan

Europeiska unionens Järnvägsbyrå ERA har godkänt Nordic Re-Finances Traxx-lok med ETCS för användning även i Norge. Därmed kan loken användas på hela Malmbanan när banan utrustas med tågsäkerhetssystemet ERTMS.

De tolv Traxx-loken med ETCS som Nordic Re-Finance förfogar över är nu godkända för trafik även i Norge. FOTO: Patrik Söderholm

”Vi har arbetet med stor tidspress med tanke på Malmbanans övergång till ERTMS i sommar. Med en godkänd fordonstyp får vi nu möjlighet att godkänna samtliga Traxx AC2 enligt det förfarande som kallas “conformity to type””, säger Arvid Haag, projektledare för ETCS-projektet på Nordic Re-Finance.

”Under våren kommer vi att färdigställa våra fem återstående lok så att alla tolv loken i vår Traxx-flotta är framtidssäkrade.”

Traxx-loken har varit godkända för trafik i Sverige med signalsystemet ERTMS sedan 2023. 15 mars beslöt European Railway Agency One Stop Shop (ERA OSS) att de aktuella Traxx-loken får användas för trafik även i Norge.

Installationen och godkännandeprocessen har varit tidsödande.

”Vi skrev kontrakt på ETCS-utrustning på Traxx AC2 redan 2020”, säger Mikael Zagerholm, teknisk chef på Nordic Re-Finance. ”Med pandemi och kriget i Ukraina ser vi nu äntligen slutet på projektet.”

”Traxx är ett utmärkt lok och det har många årtionden kvar på den nordiska marknaden. Men det är viktigt att Alstom tar ett långsiktigt ansvar för reservdelar till ETCS-systemet och Traxx-loken.”

Nordic Re-Finance har över 150 godstågs- och växlingslok uthyrda i fem länder.

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Mer järnvägsgods i Trelleborg

Godsmängderna som transporterades genom Trelleborgs Hamn minskade med drygt fem procent 2023 jämfört med föregående år. Men andelen gods som transporterats via järnväg har växt starkt.

Notis

Ny tågpendel mellan Piteå och Göteborg

Träfraktkontoret i Göteborg och dotterbolaget TFK Logistics har etablerat en järnvägspendel mellan Piteå och Göteborgs Hamn. Det innebär att företag i Norrbottenregionen säkrat en effektiv och klimatsmart transportlösning till och från marknader runt om i världen.

Notis

36 tons kokiller till Sverige på godståg

DB Cargo Full Load Solutions samordnar transporter av upp till 36 ton tunga kokiller till svenska stålverk. Från Italien, genom Europa och upp till mottagare runt om i Sverige går frakten med järnvägstransport

Notis

LKAB blir delägare i Duroc Rail

LKAB förvärvar 49 procent av aktierna i Duroc Rail AB från företagsgruppen Duroc AB som är noterade på Nasdaq, vilka bibehåller majoritetsägande med 51 procent. Den preliminära köpeskillingen uppgår till ca 75 miljoner kronor.

Notis

Nya tågplanen fastställd

Trafikverket fastställde 22 september tågplanen i enlighet med järnvägsbranschens överenskommelse. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta enligt plan med planeringen av sin trafik för 2024.